Prognozowanie zmian udziału użytków rolnych w powierzchni ogólnej Krakowa

Bogusław Luchter, Anna Walkosz

Streszczenie


Celem artykułu jest wyznaczenie prognoz udziału powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej na przykładzie Krakowa, do którego w okresie gospodarki centralnie sterowanej przyłączono wiele typowo rolniczych terenów, a które w ostatnich latach stały się przedmiotem intensywnej zabudowy. Badania przeprowadzone zostały dla okresu 1977-2012 w granicach miasta z danego roku spisowego. W analizie uwzględnione zostały też cztery byłe dzielnice administracyjne: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze i Śródmieście, zachowane dla celów bilansowych w geodezji jako jednostki ewidencyjne. Prognozy wyznaczone zostały na okres 2012-2022. W celu określenia perspektywicznych zmian struktury użytkowania ziemi - na przykładzie użytków rolnych ogółem, posłużono się metodą trendu liniowego, określającego na podstawie dłuższego okresu tendencje rozwojowe. Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła statystyczną istotność zastosowanych funkcji matematycznych. Badania wykazały generalnie tendencję spadkową, w latach 2012-2022, udziału powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej zarówno na terenie całego Krakowa, jak i poszczególnych jego dzielnic.

Słowa kluczowe


geografia ekonomiczna, gospodarka gruntami w miastach, gospodarka przestrzenna, liniowy model trendu, prognozowanie, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bromek K. [1966], Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 128.

Luchter B. [1990], Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, „Dokumentacja Geograficzna", z. 3.

Luchter B. [1992], Proces przemian użytków rolnych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367.

Luchter B. [1997], Wykorzystanie mapy gospodarczej „Użycie powierzchni ziemi" w gospodarce gruntami na przykładzie Krakowa [w:] Problemy gospodarki regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Luchter B. [2009], Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie latach 1848-2008, „Świat Nieruchomości", nr 1(67).

Luchter B. [2010], Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 196, Kraków.

Luchter B. [2011a], Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869.

Luchter B. [2011b], Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w 60-lecie jej istnienia, „Świat Nieruchomości", nr 1(75).

Luchter B. [2012], Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Mydel R. [1979], Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, Kraków.

Rąpalski P. [2013], Rewolucja w Nowej Hucie. SPA i park technologiczny, „Polska Gazeta Krakowska", nr 73(19 774).

Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów według stanu na dzień 1 stycznia 1998 [1998], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów według stanu z dnia 1 stycznia 1992 r. [1992], Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], Dz.U. nr 38, poz. 454.

Sobczyk M. [2013], Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003], Dz.U. RP, nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717.

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [2008], Dz.U. RP nr 237 z 28 grudnia 2008, poz. 1657.

Wprowadzenie do ekonometrii [2009], red. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 [1969], Monitor Polski, Dz.U. nr 11, poz. 98.

Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2003 [2003], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.

Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2008 [2008], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.

Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2013 [2013], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2002], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0604