Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie

Autor

  • Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0304

Słowa kluczowe:

hodowla owiec, mleko owcze, produkcja mleka owczego, promocja mięsa owczego

Abstrakt

W artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju owczarstwa w Polsce i na świecie. Hodowla owiec prowadzona jest w wielu krajach, a w niektórych ma szczególnie istotne znaczenie gospodarcze. Największe stada tych zwierząt utrzymywane są w Chinach, Indiach, Australii, Sudanie, a w Europie – w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Grecji. W Polsce od 1990 r. odnotowano drastyczne zmniejszenie się liczby utrzymywanych owiec. Obecne pogłowie owiec stanowi zaledwie około 5% pogłowia z lat 80. Z tego powodu od kilku lat zgodnie z trendami światowymi i równolegle do działań na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane są dodatkowe krajowe programy pomocowe mające na celu podtrzymanie i przywrócenie stanu pogłowia tych zwierząt. W rejonach, gdzie od wieków istniała tradycja hodowli owiec, pomoc finansowa udzielana jest także na poziomie regionalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bonczar G. [2001], Znaczenie mleka owczego w żywieniu człowieka, „Przegląd Mleczarski”, nr 3.

Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny spis rolny 2010 [2012], GUS, Warszawa.

Degen A.A. [2007], Sheep and Goat Milk in Pastoral Societies, „Small Ruminant Research”, nr 68.

Emediato R.M.S. i in. [2008], Relationship between Udder Measurements and Milk Yield in Bergamasca Ewes in Brazil, „Small Ruminant Research”, nr 75.

Eurostat, tabela „Milk collection (all milks) and dairy products obtained (annual data)” [2014], dostęp: luty 2014 r.

Eurostat, tabela „Sheep population (annual data)” [2014] (luty 2014).

FAOSTAT, tabela „Sheep milk, whole, fresh” [2014], dział Production: Livestock Primary (luty 2014).

FAOSTAT, tabele „Sheep” oraz „Goats”, dział Production: Live Animals (luty 2014).

Haenlein G.F.W. [2007], About the Evolution of Goat and Sheep Milk Production, „Small Ruminant Research”, nr 68.

Lisiak D., Borys A., Lisiak B. [2011], Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie, „Wiadomości Zootechniczne”, r. XLIX, nr 3.

Llorens A.L., Rohnerthielen E. [2007], Different Organic Farming Patterns within EU-25. An Overview of the Current Situation, „Statistics in Focus. Agriculture and Fisheries”, nr 69/2007, Eurostat, European Communities.

Mikolayunas C.M. i in. [2008], Effects of Supplementation and Stage of Lactation on Performance of Grazing Dairy Ewes, „Journal of Dairy Science”, nr 91.

Owca plus na lata 2010–2014 [2014], portal województwa śląskiego, zakładka „Plany rozwoju”, http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1245743116&id_menu=171 (luty 2014).

Park Y.W. i in. [2007], Physico-chemical Characteristics of Goat and Sheep Milk, „Small Ruminant Research”, nr 68.

Pirisi A., Lauret A., Dubeuf J.P. [2007], Basic and Incentive Payments for Goat and Sheep Milk in Relation to Quality, „Small Ruminant Research”, nr 68.

Płatność do owiec [2014], portal MRiRW, zakładka „Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa – płatności bezpośrednie”, https://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2012-roku/Platnosc-do-owiec (28.02.2014).

Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2009 r. [2009], GUS, Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 20.08.2009.

Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r. [2014], GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa, 30.01.2014.

Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus [2007].

Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus na lata 2010–2014 [2010], Samorząd Województwa Śląskiego.

Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy wielkopolskiej [2005], Instytut Zootechniki, Kraków.

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 [2009], załącznik nr 10: Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej, MRiRW, Warszawa.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 [2008], GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny rolnictwa 2012 [2013], GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.02.2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Dz.U. nr 33, poz. 262.

Statistics Explained Archive Vol. 4 – Agriculture, environment, energy and transport statistics. December 2012 [2013], Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Talpur F.N., Bhanger M.I., Memon N.N. [2009], Milk Fatty Acid Composition of Indigenous Goat and Ewe Breeds from Sindh, Pakistan, „Journal of Food Composition and Analysis”, nr 22.

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009 r., Dz.U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 r. [2008], GUS, Warszawa.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r. [2009], GUS, Warszawa.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r. [2012], GUS, Warszawa.

Walendzik D., Warecha J. [2006], Hodowla owiec. Tak jak w Unii (em. 17.01.06) http://ww2.tvp.pl/4914,20060119292708.strona informacje rolnicze, kurs na zysk, rolna.tvp.pl (marzec 2010).

Zhang R.H. i in. [2006], Effects of Freezing on Composition and Fatty Acid Profiles of Sheep Milk and Cheese, „Small Ruminant Research”, nr 64.

Zwierzęta gospodarskie w 2012 r. [2013], GUS, Warszawa.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły