Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Marcin Salamaga

Streszczenie


Celem artykułu jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym wraz z oceną ich zyskowności. Istotą stosowanych strategii jest określenie momentów, w których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży walorów notowanych na GPW w Warszawie. W tym celu wykorzystano m.in. różne systemy średnich kroczących obliczonych dla głównych indeksów giełdowych w Polsce. Aby ocenić efektywność stosowanych strategii, przeprowadzono klasyczne testy istotności różnic średnich stóp zwrotu oraz zastosowano analizę symulacji metodą bootstrapową.

Słowa kluczowe


analiza techniczna, średnia krocząca, metoda bootstrapowa, model GARCH

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. [1992], Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, „Journal of Finance”, vol. 47.

Czekała M. [1997], Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Gencay R. [1996], Non-linear Prediction of Security Returns with Moving Average Rules, „Journal of Forecasting”, vol. 15.

Gerov M.I. [2005], The Predictive Power and Economic Effectiveness of Trading Rules Strategies: Application of VMA (p, q, r) and TRB (p, r, d) Conditional Models to Canadian Equity Market, Concordia University, Montreal.

Isakov D., Hollistein M. [1999], Application of Simple Technical Trading Rules to Swiss Stock Prices: Is It Profitable?, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 13, nr 1.

Jajuga K., Jajuga T. [2008], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kosiorowski D. [2012], Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Seria specjalna: Monografie, nr 208.

Mielczarek B. [2007], Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, Wrocław.

Murphy J.J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.

Osler C.L. [1998], Identifying Noise Traders: the Head-and-Shoulders Pattern in U.S. Equities, Federal Reserve Bank of New York, New York.

Pring M.J. [1998], Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0409