Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu

Joanna Mrówka

Streszczenie


Celem pracy jest przedstawienie koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa oraz jej aksjomatyczna analiza w gospodarce rynkowej, reprezentowanej przez ekonomię Debreu z własnością prywatną. Wprowadzone porównania interpersonalne pozwalają na wyznaczanie jednostek najmniej uprzywilejowanych oraz na zdefiniowanie zasady dyferencji. Następnie zasada ta zostaje uogólniona do leksyminu. Tak zdefiniowane relacje sprawiedliwości, niezależne od stanów ekonomii, charakteryzują cały model ekonomii. Pozwala to na wykorzystanie konstrukcji przestrzeni modeli jako wielozakresowych systemów relacyjnych ze specjalnie zdefiniowaną charakterystyką. Odpowiednio zdefiniowane rozszerzenia systemów i ich charakterystyk ilustrują ekonomię ewolucyjną Schumpetera. W tym ujęciu można zadać pytanie, jakie warunki gwarantują zachowanie zdefiniowanych relacji sprawiedliwości dystrybutywnej. Rozwiązanie przynosi kumulatywne rozszerzenie ekonomii Debreu odpowiadające Schumpeterowskiemu ruchowi okrężnemu. Z kolei zmiany innowacyjne, będące podstawą rozwoju gospodarczego, przy zachowaniu kumulatywności zachowują poziom sprawiedliwości w sensie zasady dyferencji oraz zwiększają poziom sprawiedliwości w sensie leksyminu.

Słowa kluczowe


sprawiedliwość dystrybutywna, John Rawls, zasada dyferencji, leksymin

Pełny tekst

PDF

Literatura


Brighouse H. [2007], Sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Ciałowicz B., Malawski A. [2011], The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution: An Axiomatic Set-up [w:] Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective, eds A. Pyka, M. da Derengowski Fonseca, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.

Debreu G. [1959], The Theory of Value, Wiley, New York.

Hammond P.J. [1976], Equity, Arrow’s Condition, and Rawls’ Difference Principle, „Econometrica”, vol. 44, nr 4 (July), http://dx.doi.org/10.2307/1913445.

Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics [2013], ed. A. Malawski, Cracow University of Economics Press, Cracow.

Karp J. [2004], Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Kot M.S., Malawski A., Węgrzecki A. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Malawski A. [1999], Metoda aksjomatyczna w ekonomii, Ossolineum, Wrocław.

Malawski A. [2008], Distributive Justice and Schumpeterian Innovative Evolution – An Axiomatic Approach in the Context of Social Cohesion, Proceedings of the Fourth International Conference Wrocław 2008: Quality of Life Improvement through Social Cohesion, Wrocław.

Malawski A., Mrówka J. [2004], Aksjomatyczna analiza ubóstwa i sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej [w:] Postępy ekonometrii, red. A. Barczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Malawski A., Woerter M. [2006], Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution. An Axiomatic Approach, Arbeitspapiere/Working papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research, No 153, October 2006, Zurich, http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.952628.

Mrówka J. [2009], Ubóstwo, sprawiedliwość dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, rozprawa doktorska finansowana z grantu o numerze NN111 454534.

Porębski C. [1999], Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków.

Rawls J. [1971], A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rawls J. [2001], Justice as Fairness, Harvard University Press.

Roemer J.E. [1996], Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge.

Schumpeter J. [1912], Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig.

Schumpeter J. [1934], The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Sen A.K. [1970], Collective Choice and Social Welfare, Holden Day, San Francisco.

Sen A.K. [1992], Inequality Reexamined, Oxford University Press, Oxford.

Sen A.K. [1999], Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York.

Sen A.K. [2000], Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków.

Sen A.K. [2002], Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0502