Optimal Fiscal Regulations and Active Investment Policy in an Emerging Economy

Authors

  • Łukasz Pokrywka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Finansów
  • Bartosz Trojnar Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0602

Keywords:

fiscal rules, public debt, local-government debt, public investments, EU funds, creative accounting

Abstract

The global economic crisis ignited economic and political debate over the systemic mechanisms limiting excessive public sector debt. Regulations reducing the growth of public debt clash with the state’s role in active investment policy. This pertains especially to the European emerging countries with respect to EU Cohesion Policy; Poland, for instance, will be a major beneficiary of the Multiannual Financial Framework 2014–2020. The paper analyses literature related to fiscal regulations, and presents the consequences of sub-optimal international, national, and local fiscal regulations. The analysis revealed that imprecise and suboptimal regulations are not only an ineffective mechanism for limiting the growth of public debt but also lead to more frequent use of creative accounting. The implementation of the new fiscal regulations at the local-government level in Poland will impede local governments from using EU funds to implement active investment policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Pekao [2013], Samorządy lokalne w procesie absorpcji środków unijnych – kluczowe wyzwania, Raport specjalny, październik.

Baranowski P. [2008], Reguła Taylora i jej rozszerzenia, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.

Bielawska K. [2012], Ewolucja reguł fiskalnych zawartych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice.

Creel J. [2003], Ranking Fiscal Policy Rules: The Golden Rule of Public Finance vs. the Stability and Growth Pact, „OFCE”, nr 4, July.

Dług lokalny w teorii i praktyce [2007], red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Frankel J., Schreger J. [2012], Over-optimistic Official Forecasts in the Eurozone and Fiscal Rules, NBER Working Paper No. 18283.

Fundusze europejskie 2014–2020 – informacje ogólne [2013], http://www.mir.gov.pl/FUNDUSZE/FUNDUSZE_EUROPEJSKIE_2014_2020/strony/start.aspx (data dostępu: 1.01.2014).

Liu L., Pradelli J. [2012], Financing Infrastructure and Monitoring Fiscal Risks at the Subnational Level, Policy Research Working Paper Nr 6069, Bank Światowy.

Lucas R. [1976], Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy [2014], World Economic Outlook.

Marchewka-Bartkowiak K. [2010], Reguły fiskalne, „Analizy”, nr 7, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Milesi-Ferretti G.M. [2000], Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative Accounting, IMF Working Paper, October.

Piwowarski R. [2011], Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej, „Economic Studies”, nr 3(LXX), Katowice.

Pokrywka Ł. [2012], Prawo finansów publicznych i kontrowersje wokół oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Horyzonty polityki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków.

Pokrywka Ł. [2013], Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, Kraków.

Prawo finansowe [2009], red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.

Public Finance in EMU [2009], „EC European Economy”, nr 5.

Shiller R.J. [2011], Debt and Delusion, strona internetowa Project Syndicate, 11 lipca, http://www.project-syndicate.org/commentary/debt-and-delusion (data dostępu: 1.01.2014).

Sierak J. i in. [2012], Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020, Raport zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń.

Southerland D., Price R., Joumard I. [2006], Fiscal Rules for Sub-central Governments: Design and Impact, OECD Working Paper, nr 1.

Stabilizująca reguła wydatkowa [2013], 1 października, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf (data dostępu: 1.01.2014).

Trojnar B., Wiśniowski S. [2009], Reguły polityki fiskalnej w kontekście wyzwań polityki gospodarczej [w:] New Directions in Economics, Kraków.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.

von Hagen J., Wolff G.B. [2004], What Do Deficits Tell Us about Debt? Empirical Evidence on Creative Accounting with Fiscal Rules in the EU, Discussion Paper nr 38, Deutsche Bundesbank, Frankfurt.

Wiewióra M. [2009], Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, „Materiały i Studia”, nr 239, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Wojtyna A. [2013], Pragmatyzm czy demontaż gospodarki? „Rzeczpospolita”, 5 sierpnia.

Wójtowicz K. [2011], Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe PTE, nr 10, Kraków.

Wyplosz C. [2012], Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, NBER Working Paper No. 17884.

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych III kw [2013], Strona Internetowa Ministerstwa Finansów, 10 grudnia, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1170490/zsfp_2013_09.pdf (data dostępu: 1.01.2014).

Downloads

Issue

Section

Articles