Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego – wyniki badań

Autor

  • Michał Thlon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0608

Słowa kluczowe:

innowacyjność, badania i rozwój (B R), przedsiębiorstwa innowacyjne, innowacje produktowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę i ocenę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na podstawie danych pozyskanych przy wykorzystaniu wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Badaniami objęto 256 przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie analizowanego województwa. Głównym celem podjętych badań było zbadanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego w 2012 r. Dodatkowy cel stanowiło zestawienie otrzymanych wyników z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi tej tematyki, odnoszących się do lat poprzedzających badany rok. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w analizowanym okresie nastąpił niewielki spadek faktycznie wdrożonych innowacji w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Bardziej optymistycznym sygnałem jest wzrost odsetka przedsiębiorstw, w których rozpoczęte zostały procesy projektowe lub przygotowawcze, związane z opracowaniem nowych procedur ukierunkowanych na wdrożenie nowych produktów, procesów czy rozwiązań organizacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bloch C. [2005], Innovation Measurement: Present and Future Challenges, Working Paper from The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy, June.

Chiesa V. i in. [2009], Performance Measurement of Research and Development Activities, „European Journal of Innovation Management”, vol. 12, nr 1.

Drucker P. [1999], The Discipline of Innovation, „Harvard Business Review”, vol. 76, nr 6.

GUS [2007], Nauka i technika w 2006 r., Warszawa.

Kijek T. [2013], Wpływ nakładów na innowacje (działań projektowych, przygotowawczych, nowych procedur itp.) na wdrażanie innowacji oraz trendy/zmiany w nakładach innowacyjnych (w tym sektora rolnego), KIL, Lublin.

Łącka I. [2009], Jednostki badawczo-rozwojowe partnerami innowacyjnych MŚP [w:] Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości – Gdynia, Warszawa.

Martensen A. i in. [2007], Measuring and Diagnosing Innovation Excellence – Simple contra Advanced Approaches: A Danish Study, „Measuring Business Excellence”, vol. 11, nr 4, http://dx.doi.org/10.1108/13683040710837928.

OECD and Eurostat [2005], Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd ed., Paris.

Rószkiewicz M. [2002], Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rydzewski P. [2012], Badanie przedsiębiorców, Ekspertyza naukowa zrealizowana w ramach „III Cyklu Badawczego. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010–2013 w kontekście analiz statystycznych”, http://www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2012/06/Analiza-statystyczna-badanie-przedsi%C4%99biorcC3%B3w.pdf (data dostępu: 27.08.2013).

Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Wiśniewska J. [2005], Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania sie innowacji [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły