Żandarmeria Wojskowa – oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej

Autor

  • Dominika Karwoth-Zielińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0702

Słowa kluczowe:

Żandarmeria Wojskowa, Europejskie Siły Żandarmerii, EUROGENDFOR, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, specjalne jednostki wojskowe

Abstrakt

Zagrożenie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, jak również poczucie zagrożenia bezpieczeństwa osobistego wymuszają poszukiwania nowych metod i narzędzi zwalczania różnego rodzaju niebezbieczeństw i przeciwdziałania im, zarówno na obszarze jednego państwa, jak i wielu państw wchodzących w struktury instytucji ponadnarodowych. Wzajemne przenikanie się odmiennych zagrożeń powoduje, że instytucje zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa są zmuszane do współdziałania, wypracowania kompleksowego podejścia i podejmowania nowych inicjatyw w celu efektywnego zwalczania niebezpieczeństw. Brak możliwości precyzyjnego określenia zagrożeń dla bezpieczeństwa wymaga wyprzedzającego planowania i elastyczności reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym podejmowania różnych inicjatyw sojuszniczych i wielonarodowych, militarnych i pozamilitarnych, będących odpowiedzią na współczesne zagrożenia. W ten obszar współpracy pomiędzy organizacjami paramilitarnymi wpisują się siły Żandarmerii Wojskowej działającej w Polsce, jak również Europejskie Siły Żandarmerii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bełza Ł. [2011], Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego, „Bezpieczeństwo Narodowe”, t. 2, www.bbn.gov.pl.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia [2009], red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

EGF – wspólne działania gwarancją sukcesu, Raport, http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/19387,egf-wspolne-dzialania-gwarancja-sukcesu.html (data dostępu: wrzesień 2013).

European Gendarmerie Force, Lex paciferat, http://www.eurogendfor.org (data dostępu: wrzesień 2013).

Misiuk A. [2008], Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, WAiP, Warszawa.

Pacek B. [2007], Żandarmeria Wojskowa – komponent Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Pacek B. [2008], Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych RP w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Prokop K. [2012], „Biały wywiad” a bezpieczeństwo państwa (uwagi wprowadzające) [w:] Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, red. W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, C.H. Beck, Warszawa.

Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr Pf-42/Org. z 18 kwietnia 1990 r., http://www.sztab.org (data dostępu: wrzesień 2013).

Sekściński A. [2010], Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, Forum Studiów i Analiz Politycznych (FSAP), Łódź.

Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Strategia sektorowa do Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [2009], MON, Warszawa.

Suliński J. [2013], Przyczynki do historii policji wojskowej w latach 1957–1990, Żandarmeria Wojskowa, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.

Treaty between the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Kingdom of The Netherlands and the Portuguese Republic, establishing the European Gendarmerie Force EUROGENDFOR [2004], http://www.eurogendfor.org/polski/biblioteka-eurogendfor/pobierz/teksty-oficjalne (data dostępu: wrzesień 2013).

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych z dnia 24 sierpnia 2001 r., Dz.U. 2001, nr 123, poz. 1353.

Zarządzenie nr 52/MON z dnia 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej ŻW, Dz.Urz. MON 2003 r., nr 15 poz. 162 z dnia 17 października 2003 r.

Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 062/Org. z dnia 15 czerwca 1990 r. www.zw.wp.mil.pl/pl/40.html (data dostępu: wrzesień 2013).

Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [2010], red. B. Wiśniewski, P. Płonka, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły