Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku. Pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city

Anna Pawlina, Kamila Pilch

Streszczenie


Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa wiążą się jednocześnie z nowymi wyzwaniami w obszarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Procesy starzenia się szczególnie widoczne są w miastach, w których przyrost ludności w wieku 65+ jest w ostatnich latach bardzo wyraźny. Powoduje to coraz częstsze pojawianie się w dyskursie publicznym debat na temat kwestii związanych z koncepcjami age friendly city. W tym kontekście miasto można traktować jako produkt, którego jedną z grup odbiorców są osoby starsze. Produkt terytorialny powinien odpowiadać również ich potrzebom. Jest to jedna z przyczyn tego, że miasta starają się zmienić swój wizerunek i być postrzegane jako przyjazne starzeniu się. Konsekwencją tych zmian jest poszerzanie lub rozbudowywanie oferty miejskiej dostosowanej do potrzeb osób starszych i taka organizacja przestrzeni, która umożliwia sprawne funkcjonowanie tej grupy. Celem artykułu jest zbadanie, jak pojęcie age friendly city rozumieją różne grupy odbiorców produktu terytorialnego, jakim jest miasto, i jak z tej perspektywy oceniają wizerunek Krakowa na tle innych polskich miast. W opracowaniu zostały przedstawione wyniki badań własnych zrealizowanych z wykorzystaniem wielorakiej analizy czynnikowej (multiple factor analysis – MFA).

Słowa kluczowe


miasto przyjazne starzeniu się, osoby starsze, wizerunek miasta, starzenie się populacji, metody hybrydowe, wieloraka analiza czynnikowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Abdi H., Valentin D. [2007], Multiple Factor Analysis, Sage, London. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (data dostępu: 3.01.2014).

Bass S., Caro F. [2001], Productive Ageing: A Conceptual Framework [w:] Productive Ageing: A Conceptual Framework, red. N.M. Howell i in., John Hopkins Press, Baltimore.

Calantone R.J., di Benedetto C.A., Hakam A., Bojanic D.C. [1989], Multiple Multinational Tourism Positioning Using Correspondence Analysis, „Journal of Travel Research”, nr 2, http://dx.doi.org/10.1177/004728758902800207.

Crompton J.L. [1977], A Systems Model of the Tourist’s Destination Selection Decision Process with Particular Reference to the Role of Image and Perceived Constraints, niepublikowane, Texas A&M University, Texas.

Crompton J.L. [1979], An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location upon That Image, „Journal of Travel Research”, nr 4, http://dx.doi.org/10.1177/004728757901700404.

Crompton J.L., Duray M.S. [1985], An Investigation of the Relative Efficacy of Four Alternative Approaches to Importance–Performance Analysis, „Journal of the Academy of Marketing Science”, nr 4, http://dx.doi.org/10.1007/BF02737200.

Echtner C.M., Ritchie J.R.B. [1993]. The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment, „Journal of Travel Research”, nr 4, http://dx.doi.org/10.1177/004728759303100402.

Florek M. [2007], Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Gartner W.C. [1989], Tourism Image: Attribute Measurement of State Tourism Products Using Multidimensional Scaling Techniques, „Journal of Travel Research”, nr 2, http://dx.doi.org/10.1177/004728758902800205.

Gartnerand W.C., Hunt J.D. [1987], An Analysis of State Image Change over a Twelve-year Period (1971–1983), „Journal of Travel Research”, nr 2, http://dx.doi.org/10.1177/004728758702600204.

Glińska E. [2011], Sposoby badania wizerunku miejsca, Samorząd terytorialny 11/2011.

Global Age-friendly Cities. A Guide [2007], World Health Organization, Geneva, http://site.ebrary.com/id/10214515 (data dostępu: 3.01.2014).

Groodich J.N. [1977], A New Approach to Image Analysis through Multidimensional Scaling, „Journal of Travel Research”, nr 3.

Haathi A., Yavas U. [1983], Tourists’ Perception of Finland and Selected European Countries as a Travel Destinations, „European Journal of Marketing”, nr 2.

Halicki J. [2006], Społeczne teorie starzenia się [w:] Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, UWB, Białystok.

Hsu C.H.C., Wolfe K., Kang K.S. [2004], Image Assessment for a Destination with Limited Comparative Advantages, „Tourism Management”, nr 25, http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00062-1.

Hunt J.D. [1975], Image as a Factor in Tourism Development, „Journal of Travel Research”, nr 3, http://dx.doi.org/10.1177/004728757501300301.

Kale S.H., Weir K.M. [1986], Marketing Third World Countries to the Western Traveler: The Case of India, „Journal of Travel Research”, nr 2, http://dx.doi.org/10.1177/004728758602500201.

Phelps A. [1986], Holiday Destination Image. The Problem of Assessment: An Example Developed in Menorca, „Tourism Management”, nr 7, http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(86)90003-8.

Raport o stanie marketingu miejsc (cz. 2). Marketing wizerunku, Brief for Poland [2007], red. A. Mikołajczyk, http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1264259727.pdf (data dostępu: 3.01.2014).

Reilly M.D. [1990], Free Elicitation of Descriptive Adjectives for Tourism Image Assessment, „Journal of Travel Research”, nr 4, http://dx.doi.org/10.1177/004728759002800405.

Richardson S.L., Crompton J.L. [1988], Cultural Variations in Perceptions of Vacation Attributes, „Tourism Management”, nr 9, http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(88)90022-2.

Sagan A., Pilch K. [2014], Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(348).

Sytuacja demograficzna Polski [2011], Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/Raport.pdf (data dostępu: 15.02.2014).

Szukalski P. [2006], Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna”, nr 9.

Tourism Canada. Pleasure Travel Markets to North America: United Kingdom [1987], Toronto.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0706