Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia

Barbara Grabińska

Streszczenie


Globalny kryzys, który dotarł do Europy w 2008 r., ewoluował od kryzysu finansowego dotyczącego instytucji finansowych do kryzysu zadłużeniowego. Problemy w Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i na Cyprze okazały się na tyle poważne, że państwa te nie były w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie i wystąpiły o pomoc zewnętrzną. Celem artykułu jest charakterystyka mechanizmów zarządzania kryzysowego w strefie euro i przedstawienie dotychczasowych prób stabilizowania sytuacji za pomocą programów pożyczkowych w najbardziej doświadczonych przez kryzys państwach. Z uwagi na liczne kontrowersje co do skuteczności podjętych działań pomocowych przedstawiono także metody weryfikacji rezultatów programów pomocowych.

Słowa kluczowe


mechanizmy zarządzania kryzysowego, kryzys zadłużenia, pomoc finansowa w strefie euro, kryzys finansowy

Pełny tekst

PDF

Literatura


De Grauwe P. [2010], The Financial Crisis and the Future of the Eurozone, BEEP Briefing, no 21.

Economic Adjustment Programme for Ireland [2013], European Commission Directorate - General for Economic and Financial Affairs, Summer 2013 Review, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/, dostęp: 14.02.2014.

European Financial Stability Facility [2013], Conclusion of ESFS Financial Assistance Programme for Ireland: an Overview, Luxembourg, http://www.efsf.europa.eu/attachments/Irish%20exit%20presentation.pdf, dostęp: 24.02.2014.

European Stability Mechanism [2014], Frequently Asked Questions on the European Stability Mechanism (ESM), http://www.esm.europa.eu, dostęp: 20.02.2014.

European Stabilization Mechanism [2013], Conclusion of ESM Financial Assistance Programme for Spain: an Overview, Luxembourg, http://www.esm.europa.eu/pdf/Spanish_exit.pdf, dostęp: 25.02.2014.

Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego [2011], Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.

Mroczek K., Więcek A. [2013], Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", nr 1.

Pisani-Ferry J., Sapir A., Wolff G. [2013], EU - IMF Assistance to Euro-area Countries: an Early Assessment, Bruegel Institute, Brussels.

Pruchnicka-Grabias I. [2013], Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/130703_cypr_pl.htm, dostęp: 20.02.2014.

Sapir A., Wolff G.B., de Sousa C., Terzi A. [2014], The Troika and Financial Assistance in the Euro Area: Successes and Failures, European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee, Brussels, http://dx.doi.org/10.2861/52615.

Trzcińska A. [2013], Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowaniu unii finansowej, NBP, Warszawa, www.nbp.pl/badania/seminaria_files/10iv2013.pdf, dostęp: 21.02.2014.

Włodarczyk M. [2013], Grecy przyjęli budżet na 2014 rok, http://www.uniaeuropejska.org/grecy-przyjeli-budzet-na-2014-rok, dostęp: 17.02.2014.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0803