Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii

Joanna Niżnik

Streszczenie


Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań prowadzonych przez rząd Irlandii dotyczących zmian w systemie podatkowym i ich wpływu na kształtowanie się dochodów podatkowych. Scharakteryzowano system podatków centralnych Irlandii w latach 2003–2014, wskazano podstawowe elementy ich konstrukcji oraz uwzględniono modyfikacje przeprowadzone na skutek kryzysu. Pokazano, że rząd Irlandii wprowadził istotne zmiany jedynie w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatkach kapitałowych, podnosząc stawki podatkowe, obniżając i znosząc ulgi podatkowe czy też wprowadzając nowe obciążenia w postaci podatku od instytucji finansowych i podatku od bogactwa. Działania władz publicznych należy uznać za racjonalne, bowiem podatek od dochodów osób fizycznych jest w Irlandii najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych i wprowadzone modyfikacje wpłynęły na wzrost wpływów z tego tytułu, a tym samym dochodów podatkowych ogółem.

Słowa kluczowe


system podatkowy Irlandii, podatki centralne, dochody podatkowe Irlandii, kryzys finansowy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Balza B. [2013], Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, Difin, Warszawa.

Hennessy H., Tol R.S.J. [2011], The Impact of Tax Reform on New Car Purchases in Ireland, „Energy Policy", vol. 39, iss. 11, http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.08.011.

Ireland taxation system [2014], http://www.commissionontaxation.ie/downloads/part%203.pdf, dostęp: 15.04.2014.

Leahy E., Lions S., Tol R.S.J. [2011], The Distributional Effects of Value Added Tax in Ireland, „The Economic and Social Review", vol. 42, nr 2.

Rosińska-Bukowska M. [2012], Kryzys w strefie euro - wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 273, Łódź.

Steward J. [2014], PwC/World Bank Report ‘Paying Taxes 2014': An Assessment, IIIS Discussion Paper No. 442.

Whelan K. [2013], Ireland's Economic Crisis. The Good, the Bad and the Ugly, UCD Centre for Economic Research Working Paper series WP13/06.

Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide [2013], Ernst & Young.

VAT Rates Applied in the Member States of the European Union [2014], European Commission.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0805