Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013

Katarzyna Owsiak

Streszczenie


Polityka wydatkowa samorządu terytorialnego jest przede wszystkim uwarunkowana rodzajami zadań publicznych, których realizacja jest przypisana do danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania te, a także źródła dochodów oraz ich wydajność, rozmiary deficytów budżetowych, poziom zadłużenia samorządów oraz zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze wpływają na strukturę wydatków. Wzrostowi wydatków bieżących w latach 2010–2013 towarzyszył spadek wydatków majątkowych od 2012 r., co wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych o 16% w porównaniu z 2011 r. Od 2010 r. obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie w latach 2010–2013 system zasilania finansowego samorządów opierał się na Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co interpretuje się jako stabilne zasady kształtowania się dochodów. Niemniej w tym okresie miały miejsce istotne nowelizacje wskazanych ustaw, a także wiele innych zmian legislacyjnych. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 na tle zmian przepisów prawa regulującego gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy te zmiany wpłynęły na strukturę wydatków.

Słowa kluczowe


wydatki jednostek samorządu terytorialnego, polityka wydatkowa, źródła dochodów, dotacje na zadania bieżące

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dylewski M. [2014], Problemy polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, „Finanse Komunalne", nr 1-2.

Jastrzębska M. [2012], Finanse samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.

Korolewska M. [2014], Dotacje na zadania bieżące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Analizy BAS", nr 9(113), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Poniatowicz M. [2013], Realizacja nowych zadań kosztuje samorządy rocznie ponad 8 mld zł, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/realizacja-dodatkowych-zadan-bedzie-kosztowac-samorzady-co-najmniej-8-mld-zl/, dostęp: 25.04.2014.

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku [2011], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku [2012], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku [2013], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku [2014], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2011], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2012], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2013], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2014], Rada Ministrów, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. nr 114, poz. 493 z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 1115, 1574, 1644.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 225, poz. 1461.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 102, poz. 584.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. poz. 1646.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. poz. 1609.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jednostek samorządu terytorialnego na lata 2013-2016 (według stanu na 19.08.2013 r.), http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5849707/zestawienia, dostęp: 25.04.2014.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt K14/11, sentencja ogłoszona dnia 11 lutego 2013 r., Dz.U. poz. 193.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt K13/11, Dz.U. poz. 348.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0806