Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicznych

Bogusław Pietrzak, Barbara Woźniak

Streszczenie


Problem naprawy finansów publicznych jest dyskutowany od wielu lat i pozostaje ciągle aktualny, a kolejne działania w tym kierunku są związane ze zmianą podstaw prawnych ich funkcjonowania. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono regulacje mające na celu instytucjonalną konsolidację finansów publicznych, związaną między innymi z likwidacją wszystkich gospodarstw pomocniczych i państwowych oraz części samorządowych zakładów budżetowych. Przedstawione wyniki badania skutków tych zmian w pierwszych latach funkcjonowania ustawy prowadzą do wniosku, że proces likwidacji części jednostek gospodarki pozabudżetowej został przeprowadzony prawidłowo. Część zadań tych jednostek została przejęta przez budżet państwa i budżety samorządowe, część przejęły inne podmioty funkcjonujące w sektorze finansów publicznych, w tym agencje wykonawcze i nowo powołane instytucje gospodarki budżetowej. Przeprowadzona konsolidacja zwiększyła koncentrację środków publicznych w sferze budżetowej i doprowadziła do zwiększenia przejrzystości finansów publicznych.

Słowa kluczowe


naprawa finansów publicznych, konsolidacja, gospodarka pozabudżetowa, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Finanse [2013], red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa.

Finanse publiczne. Komentarz praktyczny [2013], red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk.

Franek S. [2013], Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Difin, Warszawa.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. [2006], Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.

Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391.

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Woźniak B. [2011], Ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi [w:] Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0807