Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy

Autor

  • Artur Walasik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0810

Słowa kluczowe:

demografia fiskalna, optymalny system podatkowy, zasada równego opodatkowania, przejście demograficzne

Abstrakt

Ekonomiczne skutki procesów demograficznych (przede wszystkim rosnącego obciążenia demograficznego) wymagają rozważenia kryteriów implementacji zasady równego opodatkowania. Wobec zwiększania się politycznej dominacji osób w wieku emerytalnym konieczna staje się fiskalna ochrona osób wychowujących dzieci w związku z obciążeniem ich dochodów nie tylko składkami emerytalnymi, ale także podatkami stanowiącymi źródło finansowania deficytu systemu emerytalnego. Dochód tych osób jest również źródłem finansowania konsumpcji dzieci. Respektowanie zasady równego opodatkowania w warunkach starzejącego się społeczeństwa wymaga więc rekonstrukcji podatku od dochodów osobistych lub podatków konsumpcyjnych. W przypadku opodatkowania dochodów osobistych niezbędne jest zastosowanie preferencyjnych rozwiązań pozwalających zmniejszyć ciężar podatkowy osób wychowujących dzieci w związku z mniejszą zdolnością do ponoszenia ciężaru fiskalnego. W przypadku opodatkowania konsumpcji akceptacja zasady równego opodatkowania będzie się wyrażać w niższym opodatkowaniu lub nawet zwolnieniu z opodatkowania dóbr konsumowanych przez dzieci.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Alm J. [1996], What Is an "Optimal" Tax System? „National Tax Journal", nr 1.

Demographic Change and Intergenerational Justice [2008], ed. J.Ch. Tremmel, Springer, Berlin-Heidelberg.

Economic Theory of Optimal Population [1989], ed. K.F. Zimmermann, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.

Glapiński A. [2004], Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Kirk D. [1996], Demographic Transition Theory, „Population Studies", nr 3, http://dx.doi.org/10.1080/0032472031000149536.

Mulligan C.B., Sala-i-Martin X. [1999], Gerontocracy, Retirement, and Social Security, NBER Working Paper No. 7117.

Musgrave R.A. [1959], The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, McGraw-Hill, New York-Toronto-London.

Nyce S.A., Schieber S.J. [2011], Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Okólski M. [2004], Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwa Naukowe Scholar, Warszawa.

Okólski M., Fihel A. [2012], Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Persson T., Tabellini G. [2000], Political Economics. Explaining Economic Policy, MIT Press, Cambridge-London.

Rosset E. [1983], Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym, PWE, Warszawa.

Schumpeter J.A. [1954], The Crisis of the Tax State, Macmillan, London-New York.

Slemrod J. [1990], Optimal Taxation and Optimal Tax Systems, „Journal of Economic Perspectives", nr 1, http://dx.doi.org/10.1257/jep.4.1.157.

Teoria przejścia demograficznego [1990], red. M. Okólski, PWE, Warszawa.

Tresch R.W. [2002], Public Finance. A Normative Theory, Academic Press, Amsterdam.

Wagner A. [1958], Three Extracts on Public Finance [w:] Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan, London-New York.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły