From the Editor

Aleksy Pocztowski

StreszczeniePełny tekst

PDF (English)

Literatura


Briscoe D. R., Schuler R. S., Claus L. (2009), International Human Resource Management. Policies and Practices for Multinational Enterprises, 3rd ed., Routledge, London–New York.

Dowling P. J., Festing M., Engle Sr. A. D. (2008), International Human Resource Management. Managing People in a Multinational Context, 5th ed., Thomson Learning, London.

Eales-White R. (2000), Jak to robić lepiej… być liderem, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Handbook of Research on Comparative Human Resource Management (2012), Ch. Brewster, W. Mayrhofer (eds), Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK), Northampton (USA).

Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.

Morley M. J. (2007), Of Infants and Adolescents: Progress and Pessimism in the Development Trajectory of International Human Resource Management, Keynote Presentation to the 9th IHRM Conference, Tallinn, 12–15 June.

Pocztowski A. (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A.

Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Reilly P., Williams T. (2012), Global HR. Challenges Facing the Function, Gower Publishing Limited, Farnham.

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji (2010), S. Borkowska (ed.), C.H. Beck, Warszawa.

Sikorski C. (2006), Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck, Warszawa.

Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (2011), nr 6(83).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0901