Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku

Monika Klimontowicz

Streszczenie


Zmiany zachodzące w otoczeniu oraz trwający od kilku lat kryzys tworzą coraz trudniejsze warunki funkcjonowania banków. Konkurencja na rynku usług bankowych coraz częściej ma charakter hiperkonkurencji, nazywanej również konkurencją wirtualną. W rezultacie trwały rozwój banku oraz zwiększanie jego konkurencyjności są obecnie nierozerwalnie związane z umiejętnością elastycznego reagowania na zmiany dokonujące się w otoczeniu rynkowym oraz twórczego wykorzystania posiadanych zasobów i doświadczenia. Wynikiem procesu obserwacji, doświadczenia i uczenia się jest wiedza organizacyjna umożliwiająca wyciąganie wniosków z zebranych doświadczeń, rozwój umiejętności, rozwiązywanie problemów, tworzenie kluczowych kompetencji i stawianie czoła nowym wyzwaniom formułowanym przez rynek i klientów. Artykuł przedstawia znaczenie wiedzy organizacyjnej w procesie budowy konkurencyjności banku. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o opinie menedżerów i klientów banków uzyskane w badaniach empirycznych.

Słowa kluczowe


wiedza organizacyjna, kapitał intelektualny, konkurencyjność banku, modele biznesowe banków

Pełny tekst

PDF

Literatura


Buczko A. [2011], Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Carneiro A. [2007], What Is Required for Growth?, „Business Strategy Series", vol. 8, nr 1.

Edvinsson L., Malone M. [2010], Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gray J.L., Harvey T.W. [1996], Znaczenie jakości w działalności bankowej, NBP, Warszawa.

Hejduk K.I. [2005], On the Way to the Future: The Knowledge-based Enterprise, „Human Factors and Ergonomics in Manufacturing", vol. 15.

Human Capital Trends 2012, Deloitte Report, 2012, http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/e275c468d2e46310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (dostęp: 30.03.2014).

Jabłoński M. [2009], Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Jamka B. [2003], Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.

Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw [2003], red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.

Klimontowicz M. [2013], Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku, CeDeWu, Warszawa.

Luoma M. [2000], Investigating the Link between Strategy and HRD, „Personnel Review", vol. 29, nr 6, http://dx.doi.org/10.1108/00483480010296960.

Mackenzie P. [2007], Banking on Knowledge, „Communication World", vol. 24.

May D., Taylor P. [2003], Knowledge Management with Patterns, „Communication with ACM", vol. 46.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku - wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.

Nosowski A. [2011], Reguły biznesowe w bankach i innych instytucjach finansowych [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Wrocław.

Nosowski A. [2012], Zarządzanie jakością w banku a satysfakcja jego klientów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. XLV, nr 2, red. J. Węcławski, Lublin.

Oleksyn T. [2010], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Souza Freitas W.R., Jabobour Ch.J., Santos F.C. [2011], Continuing the Evolution: Towards Sustainable HRM and Sustainable Organizations, „Business Strategy Series", vol. 12, nr 5, http://dx.doi.org/10.1108/17515631111166861.

Stodulny P. [2009], Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, CeDeWu, Warszawa.

Twaróg E. [2012], Dobrzy sprzedawcy głusi na klienta, „Puls Biznesu", http://www.pb.pl/2624350,85996,dobrzy-sprzedawcy-glusi-na-klienta (dostęp: 30.03.2014).

Urbanek G. [2011], Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Walkowiak K. [1997], Znaczenie jakości usług bankowych, „Marketing Serwis", nr 3.

Yeo R.K. [2007], Change In(ter)ventions to Organizational Learning: Bravo to Leaders as Unifying Agents, „The Learning Organization", vol. 14, nr 6.

Zaborowska R. [2009], Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Ars bonu et aequi", Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1004