Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012

Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski

Streszczenie


W badaniach autorzy podjęli próbę określenia kluczowych czynników wpływających na efektywność polskich banków spółdzielczych w latach 2005–2012. Badaniami objęto próbę losowo wybranych 124 banków spółdzielczych, które nieprzerwanie prowadziły swoją działalność w okresie badawczym. W trakcie badań określono, z wykorzystaniem modeli danych panelowych, czynniki warunkujące poziom zysku netto, rentowność funduszy własnych, rentowność aktywów ogółem oraz marżę finansową w badanych bankach. Pod uwagę wzięto 20 zmiennych określających sytuację ekonomiczno-finansową banków spółdzielczych, z których 12 okazało się istotnymi. Ważne jest to, że 3 zmienne, tj. kredyty dla sektora rolniczego, depozyty przedsiębiorstw, spółek prywatnych i spółdzielni oraz depozyty przedsiębiorców indywidualnych, były kluczowe niezależnie od przyjętej miary efektywności.

Słowa kluczowe


efektywność, modele, banki spółdzielcze, rentowność funduszy własnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Balina R., Kowalski O., Różyński J. [2014], Effective Management of Own Funds in Polish Cooperative Banks, „Chinese Business Review" 2014, vol. 13, nr 3.

Balina R., Pochopień J., Idasz-Balina M. [2013], Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie, nr 2.

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. [2003], Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Draper N.R., Smith H. [1998], Applied Regression Analysis, John Wiley and Sons, New York.

Dziechciarz J. [2003], Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Farrel M.J. [2008], The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society", nr 120.

Jaworski W.L. [1997], Bankowość - podstawowe założenia, Poltext, Warszawa.

Juszczyk S., Balina R., Stola E., Różyński J. [2014], Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 802(65).

Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mikołajczak R. [1998], Bankowy sektor spółdzielczy wczoraj i dziś, Rocznik Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3-4.

Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. [1998], Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill, Boston.

Stiroh K. [2004], Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer?, „Journal of Money, Credit and Banking", nr 36.

Szambelańczyk J. [2006], Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Ušàk M. [2006], Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków [w:] Prawo bankowe w zarysie, red. E. Fojcik-Mastalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1003