European Capital Cities and Their Surroundings – Innovativeness Convergence or Divergence?

Autor

  • Małgorzata Markowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Regionalnej

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1105

Słowa kluczowe:

stolice UE, otoczenie, innowacyjność, konwergencja, NUTS 2

Abstrakt

Tytuł artykułu: Stolice europejskie i ich otoczenie – konwergencja czy dywergencja w zakresie innowacyjności?

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy najbliższe otoczenie europejskich stolic nadrabia zaległości w stosunku do poziomu innowacyjności stolic tych krajów. Na podstawie ośmiu charakterystyk ustalono wartość wskaźnika agregatowego innowacyjności dla regionów UE szczebla NUTS 2. Na tle zmian wartości wskaźnika innowacyjności w europejskiej przestrzeni regionalnej oceniono efekty wpływu stolicy na najbliższe otoczenie, w kontekście trendów obserwowanych pod względem innowacyjności. Analizie poddano kraje, w których stolica jest jednocześnie regionem szczebla NUTS 2. Wskazano zmienne decydujące o różnicach wskaźnika występujących pomiędzy stolicą a otoczeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Algaze G. (2005), "The Sumerian Take off", Structure and Dynamics, "eJournal of Anthropological and Related Sciences", nr 1, http://www.repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/sdeas/vol1/iss1/art2 (date of access: 18.03.2014).

Asheim B. T., Gertler M. S. (2006), The Geography of Innovation. Regional Innovation System (in:) J. Fegeberg, D. C. Mowery, R. Nelson (eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, New York.

Bal-Domańska B. (2011), Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej (in:) J. Suchecka (ed.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, "Folia Oeconomica", nr 253, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. (2004), The Dynamics of Knowledge Diversity and Economic Growth, 56th Annual North Amarican Meeting, Regional Science Association International, San Francisco.

Berliant M., Fujita M. (2009), The Dynamics of Knowledge Diversity and Economic Growth, 56th Annual North American Meeting, Regional Science Association International, San Francisco.

Boschma R. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", nr 39, http://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320887.

Breschi S. (1997), The Geography of Innovation: A Cross-section Analysis, "CESPRI WP", nr 95, Università Bocconi, Milano.

Bulloch G., Lacy P., Jurgens C. (2011), Convergence Economy: Rethinking International Development in a Converging World, Accenture, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_Development_Partnerships_Rethinking_International_Development_in_a_Converging%20World.pdf (date of access: 18.03.2014).

Bunnell T., Coe N. (2001), Spaces and Scales of Innovation, "Progress in Human Geography", nr 25, http://dx.doi.org/10.1191/030913201682688940.

Capello R. (2001a), Spatial and Sectoral Characteristics of Relational Capital in Innovation Activity, 41' European Regional Science Conference, Zagreb, 29 August-1 September 2001, available at: http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa01/papers/full/220.pdf (date of access: 18.03.2014).

Capello R. (2001b), Urban Innovation and Collective Learning: Theory and Evidence from Five Metropolitan Cities in Europe (in:) M. M. Fischer, J. Fröhlich (eds), Knowledge, Complexity and Innovation Systems, Springer, Berlin-Heidelberg.

Capello R., Caragliu A., Lenzi C. (2012), Is Innovation in Cities a Matter of Knowledge-intensive Services? An Empirical Investigation, "Innovation: The European Journal of Social Science Research", nr 25(2).

Cooke P. (2006), Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(24).

Domański B. (2008), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? Studia KPZK PAN, nr 120.

Dosi G. (1988), The Nature of the Innovative Process (in:) G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg & L. Soete (eds), Technical Change and Economic Theory, Pinter, London, UK.

Drabińska D. (2012), Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace nr 2(10), SGH, Warszawa.

Duranton G., Puga D. (2001), Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation and the Life Cycle of Products, "American Economic Review", nr 91(5), http://dx.doi.org/10.1257/aer.91.5.1454.

Eurocities: Cities and Innovation in Europe. Discussion Paper (2010), http://ecrecovery.files.wordpress.com/2010/06/innovation-and-cities-discussion-paper.pdf (date of access: 18.03.2014).

European Commission Investing in Europe's Future. Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion (2010), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Feldman M. P. (1994), The Geography of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.

Feldman M. P. (2000), Location and Innovation: The New Economic Geography of Innovation, Spillovers, and Agglomeration (in:) G. Clark, M. Gertler, M. Feldman, The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford.

Feldman M. P., Florida R. (1994), The Geographic Sources of Innovation: Technological Infrastructure and Product Innovation in the United States, "Annals of the Association of American Geographers", nr 84.

Feller I. (1971), The Urban Location of United States Invention, 1860-1910, "Explorations in Economic History", nr 8.

Fischer M. M., Revilla Diez J., Snickars F. (2001), Metropolitan Innovation Systems. Theory and Evidence from Three Metropolitan Regions in Europe, Springer, Berlin-Heidelberg.

Fischer M. M., Stirböck C. (2006), Pan-European Regional Income Growth and Club-convergence. Insights from a Spatial Econometrics Perspective, "The Annals of Regional Science", nr 40, http://dx.doi.org/10.1007/s00168-005-0042-6.

Florida R. (2004), Cities and the Creative Class, Routledge, New York.

Friedmann J. (1966), Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela, Cambridge, MIT Press, Mass.

Gaczek W. M. (2010a), Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, Acta Universitas Loziensis, "Folia Oeconomica", nr 246.

Gaczek W. M. (2010b), Miasta jako bieguny rozwoju w polskiej przestrzeni - polaryzacja czy konwergencja, "Zeszyty Naukowe UEP", nr 161, Poznań.

Glaeser E. (1996), Economic Growth and Urban Density: A Review Essay (in:) Cities and the New Global Economy Conference Proceedings, vol. 1, Government Printing Office, Melbourne.

Glaeser E. (1999), Learning in Cities, "Journal of Urban Economics", nr 46.

Glaeser E. (2000), The Future of Urban Research: Nonmarket Interactions, "Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs", nr 1.

Hołowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Hunt J. (2008), How Much Does Immigration Boost Innovation? NBER Labor Studies Program Meeting, Boston, Mass.

Hussler C. (2004), Culture and Knowledge Spillovers in Europe: New Perspectives for Innovation and Convergence Policies? "Economics of Innovation and New Technology", nr 13, http://dx.doi.org/10.1080/1043859042000234302.

Innovation in Cities: Science-based Diversity, Specialization and Localized Competition (1999), M. P. Feldman, D. B. Audretsch (eds), "European Economic Review", nr 2.

Innovative Cities (2001), J. Simmie (ed.), Spon, London.

Jacobs J. (1969), The Economy of Cities, Random House, New York.

Jaffe A. B., Trajtenberg M. (2002), Patents, Citations, and Innovations: A Window on the Knowledge Economy, Cambridge, MIT Press.

Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.

Kliber P. (2007), Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(27).

Knudsen B. at al. (2007), Urban Density, Creativity, and Innovation, Working Paper of the Creative Class Group, http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/Urban_Density_Creativity_and_Innovation.pdf (date of access: 18.03.2014).

Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", nr 22.

Markowska M. (2012), Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Monografie i opracowania, nr 221, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Markowska M., Strahl D. (2012), Evaluation of the European Union Regions Convergence Regarding Innovation, Argumenta Oeconomica, nr 1(28), Wrocław.

Mokyr J. (2002), The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, Princeton University Press, Princeton.

Mumford L. (1968), The City in History: Its Origins, Its Transformation, and Its Prospects, Harvest Books, New York.

Myrdal G. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, London.

Nathan M., Lee N. (2011), Does Cultural Diversity Help Innovation in Cities? Evidence from London Firms, SERC Discussion Paper 69, London School of Economics, London.

Nijkamp P., Reggiani A. (2000), Drivers of Innovation. A Comparative Study on Innovation in European Cities by Means of Multicriteria Analysis, Serie Research Memoranda, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometric, VRIJE Universiteit, Amsterdam.

Orlando M., Verba M. (2005), Do Only Big Cities Innovate? Technological Maturity and the Location of Innovation, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Second Quarter.

Pięta-Kanurska M. (2010), Oddziaływanie metropolii na region, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", nr 246.

Proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, The European Social Fund and the Cohesion Fund, Brussels, 14.07.2004 COM(2004) 492 final, 2004/0163.

Quah D. (1996), Regional Convergence Clusters across Europe, "European Economic Review", nr 40(3-5), http://dx.doi.org/10.1016/0014-2921(95)00105-0.

Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS 2010/EU-27 (2011), Series: Methodologies & Working Papers, European Commission, Luxembourg.

Romer P. (1986), Increasing Returns and Long Run Growth, "Journal of Political Economy", nr 94, http://dx.doi.org/10.1086/261420.

Romer P.M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", nr 98.

Schumpeter J. (1962), The Theory of Economic Development, Springer, Berlin.

Simmie J., Wood P. (2002), Innovation and Competitive Cities in the Global Economy: Introduction to the Special Issue, "European Planning Studies", nr 10(2).

Smętkowski M. (2001), Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(7).

Smętkowski M. (2010), Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(40).

Spufford P. (2003), Power and Profit: The Merchant in Medieval Europe, Thames & Hudson, London.

Taylor P. J. (2007), World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge, London-New York.

Wolszczak-Derlacz J. (2007), Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji, CeDeWu, Warszawa.

Numer

Dział

Artykuły