Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno‑przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa

Dominika Hołuj

Streszczenie


Artykuł stanowi próbę oceny przydatności dokumentów z zakresu planowania przestrzennego do zarządzania zmianą w miastach dziedzictwa. Analiza przeprowadzona została na podstawie przestrzeni Krakowa w granicach obejmujących tzw. Wielki Kraków, który powstał z włączenia w struktury miasta gmin ościennych w początkach XX w. Obecnie przestrzeń ta stanowi rdzeń miasta. Pociąga to za sobą określone konsekwencje związane z rosnącą presją inwestycyjną w dość mocno już zajętej przestrzeni. Autorka w badaniu dowodzi, że pomimo wielu mankamentów, jakie ma system planowania przestrzennego w Polsce, należy maksymalnie wykorzystywać możliwe prawem rozwiązania do ukierunkowywania zmian w obszarach cennych pod względem: kulturowym, społecznym, przyrodniczym. W analizie wskazano na te aspekty polityki przestrzennej, które powinny być szczególnie uwzględniane w mieście dziedzictwa, popierając tezy konkretnymi przykładami konsekwencji dotychczasowych działań lub przeciwnie - zaniechań

Słowa kluczowe


Kraków, planowanie przestrzenne, zarządzanie zmianą, polityka przestrzenna, Wielki Kraków

Pełny tekst

PDF

Literatura


Gzell S. [2002], Planowanie miast: doświadczenia dzisiejsze w jutrzejszym mieście [w:] Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Hołuj D. [2013], Options of using the Local Plan of Land use Development to Administer Changes in the Areas of Historic Urban Foundations: The Example of Polish Large Cities, materiały pokonferencyjne „The 2nd Heritage Forum of Central Europe in Krakow", Kraków.

Hołuj D. [2014], Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej w wybranych obszarach polskich metropolii [w:] Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, red. T. Markowski, D. Stawasz, Biuletyn KPZK, z. 253, Warszawa.

Korzeniak G. [2011], Planowanie przestrzenne w systemie planowania procesów rozwojowych miast [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, IRM, Kraków.

Korzeniak G., Arvay-Podhalańska E. [2011], Ocena systemu i praktyki planowania przestrzennego z punktu widzenia zintegrowania planowania rozwoju [w:] Zintegrowane planowanie rozwoju miast, red. G. Korzeniak, IRM, Kraków.

Lorens P. [2002], Koncepcja budowy systemu zarządzania przestrzenią miasta w warunkach polskich [w:] System zarządzania przestrzenią miasta, red. P. Lorens, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Gdańsk.

Markowski T., Marszał T. [1996], Problemy planowania przestrzennego w świetle doświadczeń europejskich [w:] Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, red. T. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mikułowski W. [2012], Specyfika zarządzania zmianą w administracji publicznej [w:] Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, red. J.W. Czaputowicz, KSAP, Warszawa.

Parysek J.J. [2012], Współczesne miasta i problemy ich funkcjonowania oraz rozwoju [w:] Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. J.J. Parysek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz.

Potoczek A., Jachowicz S. [2005], Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń-Warszawa.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa [2013], Tom I - Uwarunkowania; Tom II - Zasady i kierunki polityki przestrzennej; Tom III - Wytyczne do planów miejscowych, wyłożony do publicznego wglądu w dniach 18 czerwca-29 lipca 2013 r.

Szmytkowska M. [2008], Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysu ulic „salonów miast"? [w:] Szata informacyjna miasta, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa.

Uchwała nr CXIII/1127/06 RMK z dnia 21.06.2006 r.

Uchwała nr CXIII/1156/06 RMK z dnia 28.06.2006 r.

Uchwała nr XVIII/229/07 RMK z dnia 4.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''.

Uchwała nr XLIII/559/12 RMK z 25.04.2012 r.

Uchwała nr LIV/729/12 RMK z dnia 12.09.2012 r.

Uchwała nr LVIII/775/12 RMK z dnia 10.10.2012 r.

Uchwała nr LVIII/776/12 RMK z dnia 10.10.2012 r.

Uchwała nr LIX/814/12 RMK z dnia 24.10.2012 r.

Uchwała nr LIX/815/12 RMK z dnia 24.10.2012 r.

Uchwała nr LXXXI/1240/13 RMK z dnia 11.09.2013 r.

Uchwała nr XC/1324/13 RMK z 20.11.2013 r.

Wyrok WSA w Krakowie z 19 lipca 2013 r., Sygn. akt II SA/Kr 710/13).

Zarządzenie Nr 2621/2013 Prezydenta M. Krakowa z 9 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze-Krzemionki".
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1101