Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym

Małgorzata Tyrańska, Maciej Walczak

Streszczenie


Współcześnie za istotną determinantę zmian o charakterze rewolucyjnym należy uznać technologię informacyjną, która znacząco zdynamizowała rozwój zarządzania operacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu operacyjnym. W opracowaniu przedstawiono istotę i model zarządzania operacyjnego, określono zakres przedmiotowy decyzji operacyjnych. Następnie podjęto próbę ustalenia miejsca i roli systemów informacyjnych i informatycznych w ewolucji zarządzania operacyjnego. Na koniec zaprezentowano najważniejsze założenia wybranych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie operacyjne.

Słowa kluczowe


systemy informacyjne, zarządzanie operacyjne, decyzje operacyjne, ewolucja zarządzania operacyjnego

Pełny tekst

PDF

Literatura


Babiarz P. et al. [2013], Prerequisites for Successful Introduction of Mass Customization Strategy in Central Europe, http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/freund-piotrowski-2004-ohrid.pdf (dostęp: 15.09.2013).

Bayraktar E. et al. [2007], Evolution of Operations Management: Past, Present and Future, „Management Research News", vol. 30, nr 11.

Brzeziński M. [2007], Organizacyjne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa [w:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa.

Duraj J. [2000], Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Durlik I. [2000], Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1, wyd. 5, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Encyklopedia powszechna [1985], t III, PWN, Warszawa.

Karpiński T. [2004], Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa.

Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne, Difin, Warszawa.

Kumar A. [2004], Mass Customization: Metrics and Modularity, „The International Journal of Flexible Manufacturing Systems", nr 16.

Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.

Małkus T. [2004], Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 652, Kraków.

Matczewski A. [1998], Zarządzanie produkcją [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. [1995], Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Organizacja i sterowanie produkcją [2002], red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Pająk E. [2006], Zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podstawy zarządzania operacyjnego [2005], red. Z. Jasiński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pastuszak Z. [2002], Sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa [w:] Organizacja i sterowanie produkcją, red. M. Brzeziński, Placet, Warszawa.

Sariusz-Wolski Z. [1998], Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa.

Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków - Kluczbork.

Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.

Tyrańska M. [1999], Zarządzanie zapasami produkcyjnymi. Planowanie potrzeb materiałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Walczak M. [2010], Henry Ford - aktualność rozwiązań produkcji modelu T [w:] Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Waters D. [2001], Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wilson J.M. [1995], Henry Ford's Just-in-Time System, „International Journal of Operations & Production Management", vol. 15, nr 12.

Zarządzanie przedsiębiorstwem [2002], red. M. Strużycki, Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.03