Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności

Angelika Wodecka-Hyjek

Streszczenie


Celem opracowania jest próba uporządkowania i zaprezentowania wybranych narzędzi pomiaru innowacyjności w zakresie: gospodarki krajów, przedsiębiorstwa i organizacji administracji publicznej. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie innowacji i innowacyjności. Następnie dokonano charakterystyki wybranych narzędzi pomiaru innowacyjności w zakresie: gospodarek krajów zaprezentowano sumaryczny indeks innowacyjności (Summary Innovation Index - SII) oraz barometr innowacyjności (Innobarometer - INN); przedsiębiorstwa przedstawiono autorskie propozycje A. Pomykalskiego, Boston Consulting Group i L. Białonia; organizacji administracji publicznej scharakteryzowano model pomiaru innowacyjności wg projektu PUBLIN oraz model pomiaru dyfuzji innowacji wg R.M. Walkera, C.N. Avellanedy i F.S. Berry. W końcowej części opracowania przedstawiono problemy pomiaru akcentowane niezależnie od kontekstu badania oraz trudności w opracowaniu narzędzia uniwersalnego.

Słowa kluczowe


innowacje, narzędzia pomiaru, gospodarka kraju, przedsiębiorstwo, organizacja administracji publicznej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anthony S.D. i in. [2010], Przez innowację do wzrostu: jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa.

Baruk J. [2006], Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Baruk J. [2012], Innowacyjność w komunikowaniu własnych działań społeczeństwu [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, red. B. Mikuła, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Bielski I. [2000], Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz.

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. [2012], Społeczny wymiar innowacji, „Zarządzanie Publiczne", nr 2.

Daugeliene R., Juocepyte S. [2012], The Evolvent of Criteria for Assessment of Innovation Expression in the State Level, „Engineering Economics", nr 23 (2) .

Drucker P.F. [1992], Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.

GUS [2010], http://www.stat.gov.pl, (dostęp: 20.11.2013).

Halvorsen T. et al. [2005], On the Differences between Public and Private Sector Innovation, Publin Report No. D9, NIFU STEP, Oslo.

Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration [2011], Flash Eurobarometer 305 - The Gallup Organization, January.

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji [2011], red. W. Janasz, Difin, Warszawa.

Innovation Policy Updating the Union's Approach in the Context of the Lisbon Strategy [2003], COM (112), Brussels (komunikat Komisji Europejskiej).

Innovation Union Scoreboard [2013], European Commission, http://ec.europa.eu (dostęp: 29.11.2013).

Janasz W., Kozioł K. [2007], Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Juchniewicz M., Grzybowska B. [2010], Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kasperkiewicz W. [2011], Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków.

Kraśnicka T. [2009], Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Marciniak S. [2000], Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Nowak P. [2012], Pomiar innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 19, Warszawa-Kraków.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [2008], OECD - Eurostat, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.

Przedsiębiorstwo przyszłości [2000], red. I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, Difin, Warszawa.

Słownik języka polskiego [2013], Wydawnictwo PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 29.11.2013).

Smith M.A., Starkey A.P. [2010], The Utilisation of Private Sector Governance Paradigms for the Development and Implementation of Innovations in the Public Sector, „International Journal of Innovation Science", vol. 2, nr 3.

Sosnowska A. [2000], Systemy zarządzania firmą innowacyjną [w:] Zarządzanie firmą innowacyjną, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Difin, Warszawa.

Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A. [2008], Public Sector Innovation for Europe: A Multinational Eight-country Exploration of Citizens Perspectives, „Public Administration", vol. 86, nr 2.

Walker R.M., Avellaneda C.N., Berry F.S. [2011], Exploring the Diffusion of Innovation among High and Low Innovative Localities, „Public Management Review", vol. 13, nr 1.

Zarządzanie działalnością innowacyjną [2010], red. L. Białoń, Placet, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.04