Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych - CRD IV

Michał Thlon

Streszczenie


Ryzyko operacyjne definiowane jest jako możliwość poniesienia strat na skutek stosowania wadliwych systemów, niepoprawnych procedur, błędów popełnianych przez ludzi, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego różnią się od technik mających zastosowanie do innych rodzajów ryzyka. W ostatnich latach z powodu znacznych strat finansowych spowodowanych zdarzeniami o charakterze operacyjnym wzrosło znaczenie ryzyka operacyjnego w bankowości. Wyrazem tego była publikacja dyrektywy CRD, której celem było przede wszystkim wprowadzenie w Unii Europejskiej proponowanego przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BIS) podejścia do obliczania wymogów kapitałowych. Głównym celem publikacji jest prezentacja i analiza porównawcza wskaźnikowych metod pomiaru proponowanych przez BIS, a mianowicie metody wskaźnika podstawowego, metody standardowej i metod zaawansowanego pomiaru. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno zaprezentowano definicję i charakterystykę ryzyka operacyjnego oraz sposoby kalkulacji wymogu kapitałowego.

Słowa kluczowe


ryzyko operacyjne, metody pomiaru ryzyka, Nowa Umowa Kapitałowa, Bazylea II, CRD

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bancarewicz G. [2007], Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA), „Bank i Kredyt", nr 8-9.

Basel Committee on Banking Supervision BIS [2001], Operational Risk, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Basel.

Basel Committee on Banking Supervision BIS [2004], International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel.

Blunden T. [2003], Scorecard Approaches [w:] Operational Risk, Regulation, Analysis and Management, red. C. Alexander., Pearson Education, London.

Bourque W. [2003], Buy Side Operational Risk, Conference Society of Actuaries Conference Investment Risk, The Operational Side, Montreal.

Cruz M. [2002], Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley and Sons, Chichester.

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0001:0001:PL:PDF.

Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:pl:PDF.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PL:PDF.

Ganegoda A. [2008], Methods of Measure Operational Risk in the Superannuation Industry, http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/fce/Research/ResearchMicrosites/CPS/2008/papers/Ganegoda.pdf (5.05.2013).

Harmantzis F. [2004], Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321 (27.02.2013).

Jobst A. [2007], Constraints of Consistent Operational Risk Measurement and Regulation: Data Collection and Loss Reporting, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=956214 (27.02.2013).

Jorion P. [2007], Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons, New Jersey.

ORIAG [2003], Implementation of the Capital Accord for Operational Risk, Working Paper, January, www.fsa.gov.uk/international/ORIAG-wp-jan03.pdf.

Rob J. [1999], Role Playing, „Operational Risk", supplement to „Risk Magazine", July.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:PL:PDF.

Strupczewski G. [2008], Pojęcie i struktura procesu zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1197, Wrocław.

Thlon M. [2012], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka Delta- EVT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.