Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się

Beata Barczak

Streszczenie


W artykule zaprezentowano podejście sieciowe oraz jego znaczenie w rozwoju koncepcji organizacji uczącej się. Przedstawiono pojęcie i cechy organizacji uczącej się oraz scharakteryzowano podejście sieciowe w naukach o zarządzaniu. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie wiedzy i procesów uczenia się, a także wykorzystanie technologii IT w procesach komunikowania się w organizacjach sieciowych oraz sieciowe postrzeganie organizacji uczącej się.

Słowa kluczowe


organizacja ucząca się, podejście sieciowe, sieci biznesowe, zarządzanie wiedzą

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alee V. [2003], The Future of Knowledge, Elsevier, Burlington.

Argyris C. [1999], On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford.

Argyris C., Schon D.A. [1978], Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley Publishing, Reading.

Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce [2009], Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - raport, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Bednarz P. [2009], Alians strategiczny nauki i biznesu. Studium przypadku CBR Novasome sp. z o.o. [w:] Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Gdynia-Warszawa.

Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.

Coulon A.R. [1996], La désorganisation compétitive, Maxima, Paris.

Czerniachowicz B. [2010], Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/4/3.pdf.

Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnych menedżerów, Difin, Warszawa.

Dioguardi G. [2010], The Complex Nature of the Network Enterprise, Innovation, Technology and Knowledge Management Series, Springer, New York.

Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2002], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.

Foresight technologiczny, t. 2: Foresight technologiczny w praktyce [2005], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Gloor P.A. [2005], Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks, Oxford University Press, Oxford.

Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002], Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.

Kowalczyk A., Nogalski M. [2002], Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.

Krupa K. [2009], Sieci biznesowe i innowacyjność MSP, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa-Kraków.

Lassey P. [1998], Developing a Learning Organization, Kogan Page, London.

Lipnack J., Stamps J. [1994], The Age of the Network: Organizing Principles for the 21st Century, John Wiley & Sons, New York.

Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Polski glosariusz ITIL®, wersja 1.0, z 15 grudnia 2011 r., oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z 29 lipca 2011 r., www.itilofficialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx.

Rosińska M. [2005], Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Seely Brown J., Duguid P. [2000], The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.

Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Senge P.M. i in. [2002], Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Stępka P., Subda K. [2006], Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor", nr 1 (28).

Štefko R. [2006], Znalostné determinanty regionálneho rozvoja: súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií, Fakulta manažmentu PU, Prešov.

Tapscott D. [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.