Rozwój regionalny - ujęcie systemowe

Krzysztof Kocurek

Streszczenie


W artykule zdefiniowano pojęcie regionu w aspekcie geograficznym, kulturalnym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia rozwoju regionalnego w ujęciu holistycznym. Systemowe podejście do tej kategorii jest warunkiem prawidłowej identyfikacji determinant i procesów zachodzących w rozwoju regionalnym. Tak złożony system przestrzenno-ekonomiczny podlega ocenie poprzez zmiany zachodzące w jego strukturze, uzależnionej od przyjętych warunków i od ustalonej na ich podstawie struktury celów. Diagnoza głównej tendencji zmian jest podstawą do określenia kierunków i charakteru przemian rozwojowych w regionie.

Słowa kluczowe


region, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój regionalny, polityka regionalna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamiak J. i in. [2001], Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Elżanowski M., Maciołek M., Przybysz P. [1990], Region jako instytucja prawnoustrojowa, „Państwo i Prawo", nr 8.

Fajferek A. [1966], Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.

Freeman O. [1991], Regionalizacja w Europie Zachodniej, Seria: Demokracja Lokalna w Europie - Doświadczenia Praktyczne, nr 4, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, Warszawa.

Kasznica S. [1947], Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia Akademicka, Poznań.

Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwilecki A. [1992], Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2.

Pietrzyk I. [2004], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju [1996], red. R. Cichocki, Wydawnictwo Media G-T, Poznań.

Potoczek A. [2003], Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.

Secomski K. [1987], Teoria regionalnego rozwoju planowania, PWE, Warszawa.

Sobala-Gwosdz A. [2005], Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Szlachta J. [1993], Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa.

Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Tomaszewski K. [2007], Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Węc J.J. [1994], Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Belgia, Włochy, Hiszpania), „Przegląd Zachodni", nr 2.