Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce

Monika Musiał-Malagó

Streszczenie


Istotnym czynnikiem przyspieszenia rozwoju i zwiększenia konkurencyjności gospodarki jest stan infrastruktury transportowej. W Polsce wymaga ona modernizacji i rozbudowy, aby możliwe było umacnianie spójności społeczno-gospodarczej kraju. Obecny stopień rozwoju i stan techniczny infrastruktury transportu stanowią barierę rozwoju gospodarki i modernizacji kraju oraz hamują proces pełnej integracji Polski z Unią Europejską w zakresie polityki transportowej. W niniejszym artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce w latach 2000-2010, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Artykuł zawiera również omówienie możliwości finansowania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce wynikające z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano zakres i wielkość wydatków przewidzianych na infrastrukturę transportową w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013.

Słowa kluczowe


infrastruktura transportowa, finansowanie infrastruktury transportowej, transport drogowy, sieć kolejowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.

Burnewicz J. [2010], Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czerwiec.

„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030", projekt (maj 2010 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Koźlak A. [2009], Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. 1, Szczecin 2009, www.regioportal.pl/vdata/_pliki/opracowania/uslugi_komunalne/regio%5B36801%5D_a.kozlak_walcz_2009_w.9.02.pdf.

Koźlak A. [2012], Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Musiał-Malagó M. [2005], Transport and Infrastructure in Poland: The Current State and Project for the Future, „European Transport", nr 30.

Musiał-Malagó M. [2007], Infrastruktura transportowa w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 746, Kraków.

„Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015" [2011], Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, styczeń.

Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko" [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień.

Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej" [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik.

„Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych" z lat 2000, 2005, 2011, www.gddkia.

Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. [2009], Transport - problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa.

„Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)" [2011], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec.

„Transport - wyniki działalności" [2003-2010], GUS, Warszawa.

Wstępny program operacyjny „Konkurencyjność transportu" [2005], Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.