Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa

Anna Gacek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak

Streszczenie


Prezentowane badania zostały przeprowadzone w celu oceny występowania bakterii Pseudomonas aeruginosa (pałeczki ropy błękitnej) w wodzie pochodzącej ze zbiorników wodnych użyteczności publicznej oraz studni artezyjskich zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa. Pobranie próbek nastąpiło dla każdego z wybranych miejsc dwukrotnie: w sezonie letnim i zimowym 2012 r. Obecność Pseudomonas aeruginosa stwierdzono w kąpieliskach, nie stwierdzono natomiast obecności bakterii w wodach przeznaczonych do spożycia. Skażenie było uzależnione od terminu poboru próbki - wykazywało sezonowe zmiany.

Słowa kluczowe


Pseudomonas aeruginosa, zbiornik wodny, studnia artezyjska, kąpielisko

Pełny tekst

PDF

Literatura


Beck-Sague C.M., Banerjee S.N., Williams J.R. [1994], Epidemiology and Control of Pseudomonas aeruginosa in U.S. Hospitals [w:] Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment, red. A.L. Baltch, P. Smith, Marcel Dekker Inc., New York.

Białynicki-Birula R., Gutfreund K. [2008], Zastosowanie lampy Wooda w diagnostyce dermatologicznej, „Dermatologia Kliniczna", t. 10, nr 3.

Lavoie E.G., Wangdi T., Kazmierczak B.I. [2011], Innate Immune Responses to Pseudomonas aeruginosa Infection, „Microbes and Infection", nr 13.

Mena K.D., Gerba Ch.P. [2009], Risk Assessment of Pseudomonas aeruginosa in Water, „Reviews of Environmental Contamination and Toxicology", nr 201.

Pariser D., Caserio R., Eaglstein W. [1986], Wood's Light Examination [w:] Techniques for Diagnosing Skin and Hair Disease, red. D. Pariser, R. Caserio, W. Eaglstein, Thieme Inc., New York.

Raport o stanie miasta 2011 [2012], Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków.

Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999-2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998 [2002], red. K.P. Turzański, J. Pauli-Wilga, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wydawnictwo Text, Kraków.

Rice S.A. i in. [2012], A Risk Assessment of Pseudomonas aeruginosa in Swimming Pools: A Review, „Journal of Water and Health", vol. 10, nr 2.

Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft, Kraków.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa [2010], Uchwała nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r., Załącznik nr 4 do Uchwały nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.

Todar K. [2004], Bacterial Pathogens and Diseases of Humans, http://textbookofbacteriology.net (dostęp: 18.12.2012).

Trautmann M., Lepper P.M., Haller M. [2005], Ecology of Pseudomonas aeruginosa in the Intensive Care Unit and the Evolving Role of Water Outlets as a Reservoir of the Organism, „American Journal of Infection Control", vol. 33, nr 5.

Wesołowski K. [2011], Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, http://wsse.krakow.pl (dostęp: 21.12.2012).