Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością

Maria Płonka, Tomasz Jedynak

Streszczenie


Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy występuje związek między zakresem działalności ubezpieczeniowej deklarowanym przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) na podstawie zezwolenia organu nadzoru a efektywnością tegoż TUW mierzoną standardowymi wskaźnikami finansowymi. Aby na nie odpowiedzieć, dokonano podziału badanych TUW na towarzystwa o małym zakresie działalności (do 9 grup ubezpieczeń) i o dużym zakresie działalności (powyżej 9 grup ubezpieczeń) oraz zbadano ich efektywność. W badaniach statystycznych uwzględniono lata 1996-2010. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano ogólnie pozycję TUW na polskim rynku ubezpieczeń i ich efektywność w latach 2000-2010 mierzone wartością składki przypisanej brutto oraz wyniku netto, natomiast w drugiej części przeprowadzono badania empiryczne związków między zakresem działalności TUW działających w dziale II a ich efektywnością mierzoną takimi wskaźnikami, jak: wartość składki przypisanej brutto, wartość szkodowości składki, koszty akwizycji, koszty administracji, wynik netto, rentowność sprzedaży (ROS), oraz wyciągnięto wnioski.

Słowa kluczowe


TUW, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, efektywność, zakres działalności TUW

Pełny tekst

PDF

Literatura


Biuletyny roczne Polskiej Izby Ubezpieczeń z lat 2004-2010 [2005-2011], www.piu.org.pl.

Płonka M. [2011], Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe, nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.

Porter M.E. [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.

Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej [2001], Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Edytor, Warszawa.

Rynek ubezpieczeń. Raporty roczne PUNU, KNUiFE, KNF z lat 2001-2010 [2002-2011], www.knf.gov.pl.

Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r., nr 11, poz. 62, ze zm.).

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151, ze zm.).