Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce

Ksymena Rosiek

Streszczenie


Jednym z zadań, którym sprostać muszą współczesne gospodarki, jest zapewnienie odpowiedniej i optymalnej ilości i jakości wody dla potrzeb różnych jej użytkowników z zachowaniem zasady ochrony ekosystemów. Polska staje przed dużym wyzwaniem rozwojowym i cywilizacyjnym dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, głównie z powodu zaniedbań w zakresie gospodarowania ściekami. Przystępując do Unii Europejskiej, przyjęto zobowiązania w tej dziedzinie wynikające z realizacji tzw. dyrektywy ściekowej i ramowej dyrektywy wodnej. Jednocześnie z budżetu Unii Europejskiej do dyspozycji zostały oddane środki finansowe umożliwiające szybszą realizację tego celu. Interesującym zagadnieniem jest to, jak zmieniają się nakłady inwestycyjne w gospodarce wodno-ściekowej, zwłaszcza udział środków z zagranicy oraz pochodzących z budżetów gmin, które współfinansują takie przedsięwzięcia, oraz jak w układzie regionalnym zmienia się wyposażenie w ten rodzaj infrastruktury. Celem artykułu jest analiza nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodno-ściekową w Polsce w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem zmian w wybranych źródłach finansowania.

Słowa kluczowe


gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z traktatu akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji [2004], red. J. Famielec, Praca wykonana na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (praca niepublikowana).

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. [2001], Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.

Jednolity akt europejski [1986], Luksemburg, 17 lutego 1986 r.

Miłaszewski R. [2003], Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia Spójności [2006], Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Słota H. [1997], Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Wydawnictwo IMGW, Warszawa.

Strategia gospodarki wodnej [2005], Rada Ministrów, Warszawa.

Szachułowicz J. [2007], Prawo wodne - Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Traktat o Unii Europejskiej [1992], Maastricht, 7 lutego 1992 r.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali [1951], Paryż.

Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 31, poz. 274.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019.

Wierzbowski B., Rakoczy B. [2004], Podstawy prawa ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa.

Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, t. I: Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce [2003], red. J. Jędrośka, M. Bar, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.