Selected Sources of Financing Investment in Water and Sewage Management in Poland

Authors

  • Ksymena Rosiek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Keywords:

water and sewage management, investments, structural funds, Cohesion Fund

Abstract

One of the challenges contemporary economies face is to ensure a sufficient supply of optimal quality water for different user needs while at the same time preserving the principles of ecosystem protection. Poland deals with a significant developmental and civil challenge in this area, mainly due to previous negligence in sewage management. When it joined the European Union, Poland assumed certain obligations in this area resulting from the implementation of the so-called Sewage Sludge Directive and the Water Framework Directive. At the same time, the EU budget designated financial resources to facilitate quicker achievement of the appropriate objectives. It is therefore revealing to track changes in the area of water and sewage management, especially those involving the share of funds from abroad and budgetary commitments of individual municipalities used to co-finance these as well as changes in the regional provision of the relevant infrastructure. Accordingly, the aim of the paper is to analyse investment expenditure in the area of water and sewage management in Poland by region with a special focus on changes in selected sources of financing, especially funds originating from abroad and from municipality budgets.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z traktatu akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji [2004], red. J. Famielec, Praca wykonana na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (praca niepublikowana).

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. [2001], Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.

Jednolity akt europejski [1986], Luksemburg, 17 lutego 1986 r.

Miłaszewski R. [2003], Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia Spójności [2006], Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Słota H. [1997], Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Wydawnictwo IMGW, Warszawa.

Strategia gospodarki wodnej [2005], Rada Ministrów, Warszawa.

Szachułowicz J. [2007], Prawo wodne - Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Traktat o Unii Europejskiej [1992], Maastricht, 7 lutego 1992 r.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali [1951], Paryż.

Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 31, poz. 274.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019.

Wierzbowski B., Rakoczy B. [2004], Podstawy prawa ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa.

Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, t. I: Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce [2003], red. J. Jędrośka, M. Bar, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Downloads

Published

2015-12-20

Issue

Section

Articles