Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań

Maria Płonka

Streszczenie


W artykule podjęto próbę określenia pozycji i specyfiki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w sektorze ekonomii społecznej. W tym celu nakreślono szeroki kontekst funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce oraz przedstawiono jego specyfikę, określając pozycję TUW we współczesnym modelu ekonomii społecznej. W części empirycznej przeanalizowano społeczne i wewnętrzne aspekty funkcjonowania TUW jako podmiotów ekonomii społecznej. Badanie empiryczne miało charakter jakościowy, zdominowany pierwiastkami subiektywnymi. Badaniom poddano dziewięć TUW istniejących w 2008 r. w Polsce w pięciu aspektach działalności społecznej:
‒ struktura i obszar działań społecznych,
‒ ludzie i organizacja,
‒ funkcjonowanie organizacji,
‒ potrzeby i problemy,
‒ opinie, nastroje dotyczące postrzegania organizacji.
W efekcie analizy określono pozycję i specyfikę TUW w sektorze ekonomii społecznej w Polsce.

Słowa kluczowe


ekonomia społeczna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Auleytner J. [2005], Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa.

Drucker P.F. [1995], Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Program PHARE „Dialog społeczny", Warszawa.

Gliński P. [2001], Dziesięć lat współpracy sektora publicznego i obywatelskiego. Stan posiadania [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, red. M. Warowicki, Z. Woźniak, Municipium, Warszawa.

Ekonomia społeczna a rozwój [2008], red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Karta CEP-CMAF [2005] [w:] Ekonomia społeczna, II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, materiały, Ministerstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa-Kraków 2004.

Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Płonka M. [2009], Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kraków.

Stolińska-Janic J. [1992], Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa.