Granice luki kapitałowej w Polsce

Katarzyna Prędkiewicz

Streszczenie


W artykule podjęta została próba zidentyfikowania granic luki finansowej w odniesieniu do kapitału equity w Polsce. Postawiono tezę, że przedsiębiorstwa działające w Polsce mają trudności z finansowaniem projektów na rynku equity rozumianym jako rynek funduszy VC oraz aniołów biznesu w granicach pomiędzy 1 mln PLN a 15 mln PLN (są to tzw. granice luki finansowej). Przeprowadzona analiza 36 funduszy VC oraz preferencji aniołów biznesu w Polsce potwierdza, że najtrudniej zdobyć przedsiębiorcom finansowanie wynoszące od 1 mln do 14 mln PLN. Celem artykułu jest również: uporządkowanie definicji związanych z luką finansową, analiza rynku VC w Polsce, szczególnie pod kątem limitów inwestycyjnych oraz etapu finansowania działalności, oraz analiza rynku aniołów biznesu w Polsce.

Słowa kluczowe


luka finansowa, luka kapitałowa, aniołowie biznesu, venture capital

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ang J.S. [1991], Small Business Uniqueness and the Theory of Financial Management, „The Journal of Small Business Finance" 1(1).

Ang J.S. [1992], On the Theory of Finance for Privately Held Firms, „The Journal of Small Business Finance" 1(3).

Błaszczak A. [2011], Anioły biznesu stawiają na technologie, „Rzeczpospolita", 10 maja.

Cressey R. [2002], Funding Gaps: a Symposium, „The Economic Journal", vol. 112, nr 477, Oxford.

Dostęp MŚP do finansowania w regionie Wielkopolski. Ewaluacja okresowa [2008], Poznań.

Drewniak Z. [2011], Inwestycje Private Equity/Venture Capital w Polsce w roku 2010, www.polban.pl (dostęp: 1 sierpnia 2011 r.).

EVCA Central and Eastern Europe Statistics [2011], European Private Equity and Venture Capital Association, www.evca.eu.

EVCA Yearbook [2011], European Private Equity and Venture Capital Association, www.evca.eu.

Klonowski D. [2009], Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young, Warszawa.

Macmillan H. [1931], Report of Committee on Finance and Industry.

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku [2010], Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Mikołajczyk B., Krawczyk M. [2007], Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.

Prędkiewicz K. [2010], Nowe instrumenty finansowania odnawialnego dla sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław.

SME Access to Finance in Dolnośląskie Region. Interim Evaluation Study [2008], Wrocław.

The SME Financing Gap, Vol. 1, Theory and Evidence [2006], OECD Publishing.

Stiglitz J., Weiss A. [1981], Credit Rationing in Markets with Incomplete Information, „American Economic Review", vol. 71, nr 3.

Storey D.J. [2004], Racial and Gender Discrimination in the Micro Firms Credit Market? Evidence from Trinidad and Tobago, „Small Business Economics" 23(5).

The Supply of Equity Finance of SMEs: Revisiting the "Equity Gap" [2009], Department for Business, Innovation and Skills, URN 09/1573.

Tamowicz P. [2007], Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk.

Tamowicz P. [2008], Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3. Pozadotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w drodze inicjatywy JEREMIE, Gdańsk.