Analiza i modelowanie rozwoju naukowego pracowników uczelni

Autor

  • Monika Hamerska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Paweł Lula Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Systemów Obliczeniowych

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0701

Słowa kluczowe:

funkcja przeżycia, współczynnik hazardu, rozwój naukowy, uczelnie wyższe

Abstrakt

Celem publikacji jest analiza procesu związanego z rozwojem naukowym pracowników uczelni wyższych. Ścieżka kariery naukowej pracownika determinowana jest momentem uzyskania stopnia lub tytułu naukowego oraz obejmowaniem coraz wyższych w hierarchii naukowej stanowisk. Rozwój naukowy zależy od stopnia zaangażowania pracownika, przepisów prawa oraz polityki personalnej prowadzonej w uczelni. W celu utworzenia modelu rozwoju naukowego autorzy wykorzystali metody analizy przeżycia. Dane wykorzystane do analizy związane są z momentem uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1970–2014.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balicki A. [2006], Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w 2013 r. http://www.ck.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=24.

Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniony uchwałami nr 21/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., nr 24/2012 z dnia 17 września 2012 r. i nr 3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Projekt z dnia 16 października 2009 r. uwzględniający zalecenia stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/a77439f526899374e5924d6156f35dc3.pdf.

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0121-44/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zasad zatrudniania i awansowania pracowników w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-19

Numer

Dział

Artykuły