Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się

Agnieszka Hajdukiewicz

Streszczenie


Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nadal stanowi poważne wyzwanie dla rządów wielu krajów. Celem artykułu jest analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się z uwzględnieniem prowadzonej przez tę grupę krajów polityki handlowej. W szczególności omawiane są skutki liberalizacji handlu dla dostępności i ekonomicznej osiągalności żywności. Analizowane są również środki i posunięcia w sferze polityki handlowej podejmowane przez wybrane kraje rozwijające się w odpowiedzi na kryzys żywnościowy spowodowany wzrostem światowych cen artykułów rolno-spożywczych. Z badań prowadzonych metodą studiów literatury i analizy statystycznej danych FAO wynika, że każda z głównych opcji – większa liberalizacja lub protekcjonizm – pociąga za sobą pewne koszty i jest powiązana z innymi dziedzinami polityki gospodarczej. Najwłaściwsza strategia poprawy bezpieczeństwa żywnościowego powinna polegać na kombinacji działań prowadzących do wzrostu produktywności w rolnictwie, poprawy przejrzystości i stabilności przepisów oraz większej ogólnej otwartości handlowej, przy zachowaniu pewnego zakresu specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo żywnościowe, kraje rozwijające się, polityka handlowa, liberalizacja handlu, środki polityki handlowej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Country Responses to the Food Security Crisis: Nature and Preliminary Implications of the Policies Pursued [2009], FAO, Rome.

Food Security [2006], Policy Brief, nr 2, FAO, Rome.

Global Food Security Index 2014. An Annual Measure of the State of Global Food Security [2014], The Economist Intelligence Unit Limited, London–New York–Hong Kong–Geneva.

Gulbicka B. [2009], Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 124, IERiGŻ, Warszawa.

Hajdukiewicz A. [2015], Znaczenie „Pakietu z Bali” dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO [w:] Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu.pl, Warszawa.

Healy S., Pearce R., Stockbridge M. [1998], The Implications of the Uruguay Round Agreement on Agriculture for Developing Countries, Agricultural Policy Support Service, Polic Assistance Division, FAO, Rome, http://www.fao.org/docrep/004/w7814e/W7814E00.htm (dostęp: 15.11.2015).

Kraciuk J. [2013], Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica”, 299(70).

Małysz J. [1990], Bezpieczeństwo żywnościowe [w:] Gospodarka rynkowa a wyżywienie, red. E. Gorzelak, SGPiS, Warszawa.

Michalczyk J. [2012], Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji, „Ekonomia Economics”, 1(18).

Pérez M., Schlesinger S., Wise T.A. [2008], The Promise and the Perils of Agricultural Trade Liberalization: Lessons from Latin America, Global Development and Environment Institute at Tufts University and the Washington Office on Latin America, Washington, D.C., http://ase.tufts.edu/gdae/WorkingGroupAgric.htm (dostęp: 30.08.2014).

Reakcja na kwestię wzrostu cen żywności. Wskazówki dotyczące działania na szczeblu UE [2008], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2008)321, Komisja Europejska, Bruksela.

Sapa A. [2010], Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3.

Świerkocki J. [2011], Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa.

The Bali Package – Implications for Trade and Food Security [2014], FAO Trade Policy Briefs on Issues Related to the WTO Negotiations on Agriculture, nr 16, FAO, Rome.

The Global Social Crisis. Report on the World: Social Situation [2011], United Nations, New York.

The State of Food Insecurity in the World: How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies and Food Security? [2011], FAO, Rome.

The State of Food Insecurity in the World: The Multiple Dimensions of Food Security [2013], FAO, Rome.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1006