Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu – wpływ kultury narodowej

Jerzy Schroeder

Streszczenie


Celem opracowania jest porównanie sposobów zarządzania konfliktami między pracownikami wywodzącymi się z różnych kultur narodowych. Poznanie sposobów zarządzania konfliktem jest bardzo istotne zwłaszcza w odniesieniu do wielokulturowej grupy pracowniczej. Ludzie wywodzący się z różnych kultur często odmiennie postrzegają cele, wartości i założenia dotyczące wielu aspektów wzajemnych relacji. Różnice te mogą tworzyć sytuacje konfliktowe. Indywidualizm–kolektywizm wydaje się najistotniejszym czynnikiem określającym sposób zarządzania konfliktem przez osoby wywodzące się z różnych kultur. Wyróżnia się następujące style reagowania na konflikt: kooperację, łagodzenie, dominację, unikanie i kompromis. Wyniki badań dotyczących zarządzania konfliktem wskazują, że ludzie wywodzący się z kultur indywidualistycznych preferują styl zarządzania konfliktem określany jako dominacja, a ludzie wywodzący się z kultur kolektywistycznych preferują łagodzenie i unikanie. W pracy przedstawione są modele rozwiązywania konfliktu międzykulturowego opracowane przez M. Kozana (model konfrontacyjny, model harmonii i model regulacyjny) oraz przez C. Clarke’a i D. Lippa (siedmioetapowy model rozwiązywania konfliktu). Istotne jest to, by menedżerowie w sytuacjach konfliktowych brali pod uwagę różnice kulturowe w sferze zarządzania konfliktem.


Słowa kluczowe


konflikt, źródła konfliktu, style zarządzania konfliktem, kultury narodowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bisseling D., Sobral F. [20111], A Cross-cultural Comparison of Intragroup Conflict in The Netherlands and Brazil, „International Journal of Conflict Management”, vol. 22, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/10444061111126684.

Boonsathorn W. [2007], Understanding Conflict Management Styles of Thais and Americans in Multinational Corporations in Thailand, „International Journal of Conflict Management”, vol. 18, nr 3, http://dx.doi.org/10.1108/10444060710825972.

Chełpa S., Witkowski T. [2004], Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław.

Clarke C.C., Lipp D.G. [1998], Conflict Resolution for Contrasting Cultures, „Training & Development”, vol. 52, nr 2.

Cohen C.F., Birkin S.J., Cohen M.E., Garfield M.J., Webb H.W. [2006], Managing Conflict during an Organizational Acquisition, „Conflict Resolution Quarterly”, vol. 23, nr 3, http://dx.doi.org/10.1002/crq.140.

Croucher S. [2011], Muslim and Christian Conflict Styles in Western Europe, „International Journal of Conflict Management”, vol. 22, nr 1, http://dx.doi.org/10.1108/10444061111103625.

Doucet L., Jehn K.A., Weldon E., Chen X., Wang Z. [2009], Cross-cultural Differences in Conflict Management. An Inductive Study of Chinese and American Managers, „International Journal of Conflict Management”, vol. 20, nr 4, http://dx.doi.org/10.1108/10444060910991066.

Earley P.C., Gibson C.B. [2002], Multinational Work Teams. A New Perspective, Routledge, New York.

Evans G.L. [2014], A Mega Review of Cultural Studies: Linking Leadership to Corporate Governance, „Poznań University of Economics Review”, vol. 14, nr 1.

Holt J.L., DeVore C.J. [2005], Culture, Gender, Organizational Role, and Styles of Conflict Resolution: A Meta-analysis, „International Journal of Intercultural Relations”, vol. 29, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.06.002.

Isenhart M.W., Spangle M. [2000], Collaborative Approaches to Resolving Conflict, Sage, Thousand Oaks.

Kim T-Y., Wang C., Kondo M., Kim T-H., [2009], Conflict Management Styles: The Differences among the Chinese, Japanese, and Koreans, „International Journal of Conflict Management”, vol. 18, nr 1, http://dx.doi.org/10.1108/10444060710759309.

Komarraju M., Dollinger S.J., Lovell J.L. [2008], Individualism-Collectivism in Horizontal and Vertical Directions as Predictors of Conflict Management Styles, „International Journal of Conflict Management”, vol. 19, nr 1, http://dx.doi.org/10.1108/10444060810849164.

Kozan M.K. [1997], Culture and Conflict Management: A Theoretical Framework, „The International Journal of Conflict Management”, vol. 6, nr 4, http://dx.doi.org/10.1108/eb022801.

Krzyżanowski R., [2012], Interes i zarządzanie konfliktem. Od modus operandi do interesu ogólnospołecznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Lawler J.J., Walumbwa F.O., Bai B. [2008], National Culture and Cultural Effects [w:] Handbook of Research in International Human Resource Management, red. M.M. Harris, Lawrence Erlbaum Associates, New York.

Ma Z., Erkus A., Tabak A. [2010], Explore the Impact of Collectivism on Conflict Management Styles: A Turkish Study, „International Journal of Conflict Management”, vol. 21, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/10444061011037396.

Onishi J., Bliss R.E. [2006], In Search of Asian Ways of Managing Conflict. A Comparative Study of Japan, Hong Kong, Thailand and Vietnam, „International Journal of Conflict Management”, vol. 17, nr 3, http://dx.doi.org/10.1108/10444060610742326.

Piotrkowski K. [2011], Organizacja i zarządzanie, Almamer, Warszawa.

Robbins S.P. [1998], Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Schroeder J. [2007], Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie międzynarodowych zespołów pracowników [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Schroeder J. [2010], Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Schroeder J. [2011], Globalne zespoły wirtualne – podstawy i bariery sukcesu, „Ekonomia”, nr 1.

Stoner J.A.F., Wankel H. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.

Tayeb M.H. [2005], International Human Resource Management. A Multinational Company Perspective, Oxford University Press, Oxford.

Tjosvold D. [2006], Defining Conflict and Making Choices about It Management. Lighting the Dark Side of Organizational Life, „International Journal of Conflict Management”, vol. 17, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/10444060610736585.

Voss J., Albert I., Ferring D. [2014], Language Use and Value Orientations in Multinational Work Teams in Luxembourg: Conflict or Harmony?, „International Journal of Intercultural Relations”, vol. 41, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.04.006.

Więcek-Janka E. [2006], Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Zaidman N., Malach-Pines A. [2014], Stereotypes in Bicultural Global Teams, „International Journal of Intercultural Relations”, vol. 40, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.12.006.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1008