Material Deprivation in Poland and Slovakia – a Comparative Analysis

Erik Šoltés, Paweł Ulman

Streszczenie


Tytuł artykułu: Materialne zubożenie w Polsce i na Słowacji – analiza porównawcza

Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej zawartym w strategii Unii Europejskiej „Europa 2020” jest zasadnicza redukcja liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Unia Europejska poszukuje możliwości zmniejszenia problemu ubóstwa poprzez ograniczenie do 2020 r. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 milionów. Monitorowanie procesu redukcji ubóstwa zostało oparte przede wszystkim na wskaźniku AROPE, który odnosi się do sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających poważnej materialnej deprywacji albo żyjących w gospodarstwach domowych utrzymujących się przede wszystkim z innych źródeł niż praca. Artykuł jest poświęcony problemowi materialnej deprywacji jako jednemu z trzech komponentów monitorowanych w ramach ewaluacji sytuacji społecznej w Unii Europejskiej.
Wspomniana deprywacja została w nim ujęta w stopniu ogólnym i intensywnym. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki i w jaki sposób istotnie wpływają na materialną deprywację gospodarstw domowych w Polsce i na Słowacji. Poddanie badaniu gospodarstw ze wspomnianych państw pozwoliło na przeprowadzenie analizy porównawczej w zarysowanym powyżej obszarze badawczym.
Dane statystyczne w postaci zbiorów indywidualnych obserwacji gospodarstw domowych zaczerpnięto z badania  EU SILC przeprowadzonego w Polsce i na Słowacji w 2012 r. Do realizacji celu pracy wykorzystano metody analizy zależności, w tym modele regresji logistycznej, natomiast obliczenia przeprowadzono przy użyciu SAS Enterprise Guide.


Słowa kluczowe


EU SILC – Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, materialna deprywacja, poważna deprywacja materialna, regresja logistyczna

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Eurostat (2012), Measuring Material Deprivation in the EU, Methodologies and Working Papers, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-EN.PDF, accessed: 28.07.2014.

Eurostat (2013), The Measurement of Poverty and Social Inclusion in the EU: Achievements and Further Improvements, Conference of European Statisticians. United Nations Economic Commission for Europe, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP_25_Eurostat_D_En.pdf, accessed: 30.07.2014.

Fusco A., Guio A. C., Marlier E. (2011), Income Poverty and Material Deprivation in European Countries, Working Paper No 2011-04. CEPS/INSTEAD, Luxembourg.

Gerbery D. (2012), Vybrané aspekty materiálnej deprivácie, Inštitút pre výskumpráce a rodiny, Bratislava, http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Gerbery/gerbery_2266.pdf, accessed: 18.07.2014.

Guio A. C., Maquet E. (2007), Material Deprivation and Poor Housing [in:] Comparative EU Statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges, EU Methodologies and Working Papers, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Guio A. C., Marlier E. (2013), Alternative vs. Current Measures of Material Deprivation at the EU Level: What Differences Does It Make? Improve (Poverty, Social Policy and Innovation), Working Paper No 2013-29, http://improve-research.eu/?wpdmact= process&did=MzQuaG90bGluaw==, accessed: 30.07.2014.

Israel I., Spannagel D. (2013), Material Deprivation – an Analysis of Cross-country Differences and European Convergence, FP7 project “Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”, Work Package 3 – Poverty and its socio-economic structure in Europe, http://cope-research.eu/wp-content/uploads/2013/05/Material_Deprivation.pdf, accessed: 28.07.2014.

Šoltés E. (2008), Regresná a korelačná analýza s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava.

Stankovičová I., Vojtková M. (2007), Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava.

Stávková J., Birčiaková N., Turčínková J. (2012), Material Deprivation in Selected EU Countries according to EU-SILC Income Statistics, “Journal of Competitiveness”, vol. 4, nr 2, http://www.cjournal.cz/files/101.pdf, accessed: 18.07.2014.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0947.1102