Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty

Ewa Szymanik

Streszczenie


Artykuł ukazuje teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest dokonanie przeglądu współczesnych definicji konkurencyjności przedsiębiorstw, próba sformułowania własnej definicji oraz ukazanie głównych aspektów i determinantów badanego zagadnienia. Na podstawie analizy przeglądu współczesnych definicji konkurencyjności przedsiębiorstw sformułowano wnioski. Stwierdzono, że o konkurencyjności decyduje rynek, ale zależy ona również od takich czynników, jak innowacyjność, czas, konieczność uwzględnienia tzw. marketingu szeptanego, a także konieczność budowania trwałej przewagi, niepoddającej się naśladownictwu.


Słowa kluczowe


konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, determinanty konkurencyjności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Ambastha A., Momaya K. [2004], Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, „Singapore Management Review”, vol. 26, nr 1.

Błaszczyk W. [2006], Czas jako ukryty wymiar konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Bossak J. [2000], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. 1, SGH, Warszawa.

Bossak J.W., Bieńkowski W. [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa.

Ekonomika transportu [1993], red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Findrik M., Szilard I. [2000], International Competitiveness – Competition of Skills, Kossuth Kiado, Budapest.

Flak O., Głód G. [2009], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Gorynia M. [1998], Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, seria I, Poznań, z. 266.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. [2006], Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą, Business Press, Warszawa.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. [2000], Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Hamrol A., Mantura W. [1999], Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Helping Firms Growth [2014], European Competitiveness Report 2014, European Commission, Luxembourg.

Kędzierska A. [2005], Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa.

Kolterman K. [2013], Innowacje technologiczne w procesie budowania przewagi konkurencyjnej MŚP, Difin, Warszawa.

Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro [2008], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście [2002], red. E. Skawińska, PWN, Warszawa–Poznań.

Krawczyk M. [2012], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin, nr 25.

Kreikebaum H. [1997], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Mantura W. [2002], Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE, Poznań.

Mazur-Wierzbicka E. [2007], Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.

OECD [1997], New Directions for Industrial Policy, Paris.

Némethné Gál A. [2010], Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises – A Possible Analytical Framework, January, heja.szif.hu/ECO/ECO-100115-A/eco100115a.pdf (dostęp: 23.04.2015).

Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Porter M. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [2007], red. A. Nehring, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stalk G. [1998], Time – The Next Source of Competitive Advantage, „Harvard Business Review”, July–August.

Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń.

Szymanik E. [2014], Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, red. K. Przybylska, PWN, Warszawa.

Śliwiński R. [2011], Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

The World Competitiveness Report 1994 [1994], World Economic Forum, Lausanne.

Unia wobec procesów integracyjnych. Materiały z konferencji międzynarodowej z 29 listopada 1999 r. [2000], Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Walczak W. [2010], Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5, SGH, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507