Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty

Autor

  • Ewa Szymanik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507

Słowa kluczowe:

konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, determinanty konkurencyjności

Abstrakt

Artykuł ukazuje teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest dokonanie przeglądu współczesnych definicji konkurencyjności przedsiębiorstw, próba sformułowania własnej definicji oraz ukazanie głównych aspektów i determinantów badanego zagadnienia. Na podstawie analizy przeglądu współczesnych definicji konkurencyjności przedsiębiorstw sformułowano wnioski. Stwierdzono, że o konkurencyjności decyduje rynek, ale zależy ona również od takich czynników, jak innowacyjność, czas, konieczność uwzględnienia tzw. marketingu szeptanego, a także konieczność budowania trwałej przewagi, niepoddającej się naśladownictwu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Ambastha A., Momaya K. [2004], Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, „Singapore Management Review”, vol. 26, nr 1.

Błaszczyk W. [2006], Czas jako ukryty wymiar konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Bossak J. [2000], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, t. 1, SGH, Warszawa.

Bossak J.W., Bieńkowski W. [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa.

Ekonomika transportu [1993], red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Findrik M., Szilard I. [2000], International Competitiveness – Competition of Skills, Kossuth Kiado, Budapest.

Flak O., Głód G. [2009], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Gorynia M. [1998], Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, seria I, Poznań, z. 266.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. [2006], Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą, Business Press, Warszawa.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. [2000], Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Hamrol A., Mantura W. [1999], Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Helping Firms Growth [2014], European Competitiveness Report 2014, European Commission, Luxembourg.

Kędzierska A. [2005], Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa.

Kolterman K. [2013], Innowacje technologiczne w procesie budowania przewagi konkurencyjnej MŚP, Difin, Warszawa.

Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro [2008], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście [2002], red. E. Skawińska, PWN, Warszawa–Poznań.

Krawczyk M. [2012], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin, nr 25.

Kreikebaum H. [1997], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Mantura W. [2002], Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE, Poznań.

Mazur-Wierzbicka E. [2007], Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.

OECD [1997], New Directions for Industrial Policy, Paris.

Némethné Gál A. [2010], Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises – A Possible Analytical Framework, January, heja.szif.hu/ECO/ECO-100115-A/eco100115a.pdf (dostęp: 23.04.2015).

Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Porter M. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [2007], red. A. Nehring, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stalk G. [1998], Time – The Next Source of Competitive Advantage, „Harvard Business Review”, July–August.

Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń.

Szymanik E. [2014], Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, red. K. Przybylska, PWN, Warszawa.

Śliwiński R. [2011], Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

The World Competitiveness Report 1994 [1994], World Economic Forum, Lausanne.

Unia wobec procesów integracyjnych. Materiały z konferencji międzynarodowej z 29 listopada 1999 r. [2000], Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Walczak W. [2010], Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5, SGH, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-26

Numer

Dział

Artykuły