Terminowość publikacji raportów okresowych w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2023.1000.0208

Słowa kluczowe:

raport okresowy, sprawozdawczość finansowa, COVID-19, GPW, akcje

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ocena terminowości przekazywania raportów okresowych przez emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w trakcie pandemii COVID-19 (lata 2020–2022) oraz porównanie jej z terminowością w latach bezpośrednio poprzedzających pandemię (2018–2019). Aby osiągnąć ten cel, postawiono następującą hipotezę badawczą: pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na terminowość publikacji raportów okresowych przez spółki notowane na GPW, poprzez wydłużenie przeciętnego czasu ich przekazania w stosunku do lat poprzednich.

Metodyka badań: W części teoretycznej zastosowano takie metody badawcze, jak przegląd literatury i analiza aktów prawnych. W części empirycznej dokonano z kolei weryfikacji statystycznej w celu oszacowania terminowości przekazywania raportów okresowych przez spółki notowane na GPW.

Wyniki badań: Uzyskane wyniki badań nie pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawionej hipotezy badawczej. Szczegółowe dane dotyczące mediany liczby dni publikacji raportów okresowych przed ustawowym terminem oddania sprawozdania wskazują, że w aż 11 z 15 wskazanych podgrup mediana liczby dni publikacji raportów okresowych przed upływem ostatecznego terminu publikacji była wyższa w trakcie pandemii, co świadczy o tym, że w latach 2020–2022 badani emitenci z GPW udostępniali raporty wcześniej niż w latach 2018–2019.

Wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na terminowość publikacji raportów okresowych spółek notowanych na GPW. Nie stwierdzono bowiem istotnego wydłużenia czasu udostępniania sprawozdania finansowego w latach 2020–2022.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przedstawione w artykule rozważania pogłębiają wiedzę dotyczącą terminowości, czyli istotnej cechy, jaką powinny posiadać sprawozdania finansowe. Dotychczas nie przeprowadzono badań w tym zakresie w okresie dynamicznych zmian na rynkach kapitałowych, wywołanych pandemią COVID-19.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczyk M. (2012), Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 53.

Adebayo P.A., Adabeyi W.K. (2016), Effect of Firm Characteristics on the Timeliness of Corporate Financial Reporting: Evidence from Nigerian Deposit Money Banks, „International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom”, vol. 4(3).

Afify H.A.E. (2009), Determinants of Audit Report Lag: Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence from Egypt, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 10(1), https://doi.org/10.1108/09675420910963397.

Akle Y.H. (2011), Financial Reporting Timeliness in Egypt: A Study of the Legal Framework and Accounting Standards, „Internal Auditing and Risk Management”, vol. 1(6).

Aktaş R., Kargin M. (2011), Timeliness of Reporting and the Quality of Financial Information, „International Research Journal of Finance and Economics”, vol. 63(1).

Al-Shwiyat Z.M.M. (2013), Affecting Factors on the Timing of the Issuance of Annual Financial Reports “Empirical Study on the Jordanian Public Shareholding Companies”, „European Scientific Journal”, vol. 9(22).

Aubert F. (2009), Determinants of Corporate Financial Disclosure Timing: The French Empirical Evidence, „Journal of Accounting and Taxation”, vol. 1(3).

Bauer K. (2018), Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 98(154).

Boda M. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce, „Bezpieczny Bank”, nr 4(85), https://doi.org/10.26354/bb.2.4.85.2021.

Clatworthy M.A., Peel M.J. (2016), The Timeliness of UK Private Company Financial Reporting: Regulatory and Economic Influences, „The British Accounting Review”, vol. 48(3), https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.05.001.

Chrostowska E., Koleśnik K. (2021), Kontynuacja działalności w raportach finansowych spółek giełdowych w okresie pandemii COVID-19 – wyniki badania empirycznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 45(3), http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2342.

Elnahass M., Trinh V.Q., Li T. (2021), Global Banking Stability in the Shadow of COVID-19 Outbreak, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, vol. 72, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101322.

Encyklopedia rachunkowości (2005), red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Ezat A., El-Masry A. (2008), The Impact of Corporate Governance on the Timeliness of Corporate Internet Reporting by Egyptian Listed Companies, „Managerial Finance”, vol. 34(12), http://doi.org/10.1108/03074350810915815.

Gos W. (2003), Baza informacyjna rachunkowości finansowej (w:) Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.

Güleç Ö.F. (2017), Timeliness of Corporate Reporting in Developing Economies: Evidence from Turkey, „Journal of Accounting and Management Information Systems”, vol. 16(3), http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2017.03001.

Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hołda A. (2021), Kontynuacja działalności w czasie kryzysu, „Rachunkowość”, nr 2.

Hońko S. (2013), Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego (w:) ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, red. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa.

IASB (2018), The Conceptual Framework for Financial Reporting, International Accounting Standard Board, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?num=0&fn=Conceptual_Framework_HTML_USE_ONLY.html&collection=2018_Blue_Book (data dostępu: 4.08.2022).

Kostyk-Siekierska K. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, vol. 51(3), https://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.2945.

Levy H.B. (2020), Financial Reporting and Auditing Implications of the COVID-19 Pandemic, „The CPA Journal”, vol. 90(5).

Mann H., Whitney D. (1947), On a Test of whether One of Two Random Variables Is Stochastically Larger than the Other, „Annals of Mathematical Statistics”, vol. 18(1), https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491.

Międzynarodowe standardy rachunkowości. Część I (2013), red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Notoria Serwis (2022), Kalendarium spółek, https://uek.notoria.pl/companies/public/1530?tab=calendar (data dostępu: 10–15.07.2022).

Nowak E. (2018), Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(91), https://doi.org/10.18276/frfu.2018.91-07.

Owusu-Ansah S., Leventis S. (2006), Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece, „European Accounting Review”, vol. 15(2), https://doi.org/10.1080/09638180500252078.

Pham N.T. (2016), Factors Affecting the Timeliness of Financial Statements of Companies Listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, „Economic Development Journal”, vol. 27(10).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2021, poz. 572).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022, poz. 561).

Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.

Sawicki K. (2012), Sprawozdania finansowe i ich rola w systemie rachunkowości (w:) Rachunkowość jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.

Šušak T. (2020), The Effect of Regulatory Changes on Relationship between Earnings Management and Financial Reporting Timeliness: The Case of COVID-19 Pandemic, „Zbornik Radova Ekonomski Fakultet u Rijeka”, vol. 38(2), https://doi.org/10.18045/zbefri.2020.2.453.

Tibiletti V., Marchini P.L., Gamba V., Todaro D.L. (2021), The Impact of COVID-19 on Financial Statements Results and Disclosure: First Insights from Italian Listed Companies, „Universal Journal of Accounting and Finance”, vol. 9(1), http://dx.doi.org/10.13189/ujaf.2021.090106.

Türel A.G. (2010), Timeliness of Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Evidence from Turkey, „European Financial and Accounting Journal”, vol. 5(3), https://doi.org/10.18267/j.efaj.58.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120 ze zm.).

Wencel A. (2012), Istota rachunkowości. Sprawozdania finansowe (w:) Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły