The Timeliness of Publication of Periodic Reports in the Time of the COVID-19 Pandemic on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2023.1000.0208

Keywords:

periodic report, financial reporting, COVID-19, Warsaw Stock Exchange, shares

Abstract

Objective: The aim of the article is to assess the timeliness of the submission of periodic reports by issuers listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) during the COVID-19 pandemic (2020–2022) and to compare it with that of submissions in the years immediately preceding the pandemic (2018–2019). To this end, the following research hypothesis was formulated: the COVID-19 pandemic negatively influenced the timeliness of the publication of periodic reports by companies listed on the WSE, by extending the average time of their submission compared to previous years.

Research Design & Methods: In terms of research methods, a literature review and analysis of legal acts were used in the theoretical part, while statistical verification was used to estimate the timeliness of the submission of periodic reports by companies from the Warsaw Stock Exchange.

Findings: The research results did not bear out the research hypothesis. Detailed data on the median number of publication days of periodic reports preceding the deadline for submission of the report indicate that in as many as 11 of the 15 indicated subgroups the median number of publication days of periodic reports preceding the deadline is higher. This indicates that in 2020–2022 WSE issuers published reports earlier than they had in 2018–2019.

Implications / Recommendations: The research results show that the COVID-19 pandemic did not adversely affect the timely publication of periodic reports of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. This is because there was no significant extension of the time to make financial statements available in the years 2020–2022.

Contribution: The research contributes to the knowledge of an important feature of financial statements: timeliness. The authors note the lack of research in this area during the COVID-19 pandemic, a period that saw dynamic changes in capital markets.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamczyk M. (2012), Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 53.

Adebayo P.A., Adabeyi W.K. (2016), Effect of Firm Characteristics on the Timeliness of Corporate Financial Reporting: Evidence from Nigerian Deposit Money Banks, „International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom”, vol. 4(3).

Afify H.A.E. (2009), Determinants of Audit Report Lag: Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence from Egypt, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 10(1), https://doi.org/10.1108/09675420910963397.

Akle Y.H. (2011), Financial Reporting Timeliness in Egypt: A Study of the Legal Framework and Accounting Standards, „Internal Auditing and Risk Management”, vol. 1(6).

Aktaş R., Kargin M. (2011), Timeliness of Reporting and the Quality of Financial Information, „International Research Journal of Finance and Economics”, vol. 63(1).

Al-Shwiyat Z.M.M. (2013), Affecting Factors on the Timing of the Issuance of Annual Financial Reports “Empirical Study on the Jordanian Public Shareholding Companies”, „European Scientific Journal”, vol. 9(22).

Aubert F. (2009), Determinants of Corporate Financial Disclosure Timing: The French Empirical Evidence, „Journal of Accounting and Taxation”, vol. 1(3).

Bauer K. (2018), Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 98(154).

Boda M. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce, „Bezpieczny Bank”, nr 4(85), https://doi.org/10.26354/bb.2.4.85.2021.

Clatworthy M.A., Peel M.J. (2016), The Timeliness of UK Private Company Financial Reporting: Regulatory and Economic Influences, „The British Accounting Review”, vol. 48(3), https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.05.001.

Chrostowska E., Koleśnik K. (2021), Kontynuacja działalności w raportach finansowych spółek giełdowych w okresie pandemii COVID-19 – wyniki badania empirycznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 45(3), http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2342.

Elnahass M., Trinh V.Q., Li T. (2021), Global Banking Stability in the Shadow of COVID-19 Outbreak, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, vol. 72, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101322.

Encyklopedia rachunkowości (2005), red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Ezat A., El-Masry A. (2008), The Impact of Corporate Governance on the Timeliness of Corporate Internet Reporting by Egyptian Listed Companies, „Managerial Finance”, vol. 34(12), http://doi.org/10.1108/03074350810915815.

Gos W. (2003), Baza informacyjna rachunkowości finansowej (w:) Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.

Güleç Ö.F. (2017), Timeliness of Corporate Reporting in Developing Economies: Evidence from Turkey, „Journal of Accounting and Management Information Systems”, vol. 16(3), http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2017.03001.

Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hołda A. (2021), Kontynuacja działalności w czasie kryzysu, „Rachunkowość”, nr 2.

Hońko S. (2013), Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego (w:) ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, red. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa.

IASB (2018), The Conceptual Framework for Financial Reporting, International Accounting Standard Board, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?num=0&fn=Conceptual_Framework_HTML_USE_ONLY.html&collection=2018_Blue_Book (data dostępu: 4.08.2022).

Kostyk-Siekierska K. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, vol. 51(3), https://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.2945.

Levy H.B. (2020), Financial Reporting and Auditing Implications of the COVID-19 Pandemic, „The CPA Journal”, vol. 90(5).

Mann H., Whitney D. (1947), On a Test of whether One of Two Random Variables Is Stochastically Larger than the Other, „Annals of Mathematical Statistics”, vol. 18(1), https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491.

Międzynarodowe standardy rachunkowości. Część I (2013), red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Notoria Serwis (2022), Kalendarium spółek, https://uek.notoria.pl/companies/public/1530?tab=calendar (data dostępu: 10–15.07.2022).

Nowak E. (2018), Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(91), https://doi.org/10.18276/frfu.2018.91-07.

Owusu-Ansah S., Leventis S. (2006), Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece, „European Accounting Review”, vol. 15(2), https://doi.org/10.1080/09638180500252078.

Pham N.T. (2016), Factors Affecting the Timeliness of Financial Statements of Companies Listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, „Economic Development Journal”, vol. 27(10).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2021, poz. 572).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022, poz. 561).

Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.

Sawicki K. (2012), Sprawozdania finansowe i ich rola w systemie rachunkowości (w:) Rachunkowość jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.

Šušak T. (2020), The Effect of Regulatory Changes on Relationship between Earnings Management and Financial Reporting Timeliness: The Case of COVID-19 Pandemic, „Zbornik Radova Ekonomski Fakultet u Rijeka”, vol. 38(2), https://doi.org/10.18045/zbefri.2020.2.453.

Tibiletti V., Marchini P.L., Gamba V., Todaro D.L. (2021), The Impact of COVID-19 on Financial Statements Results and Disclosure: First Insights from Italian Listed Companies, „Universal Journal of Accounting and Finance”, vol. 9(1), http://dx.doi.org/10.13189/ujaf.2021.090106.

Türel A.G. (2010), Timeliness of Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Evidence from Turkey, „European Financial and Accounting Journal”, vol. 5(3), https://doi.org/10.18267/j.efaj.58.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120 ze zm.).

Wencel A. (2012), Istota rachunkowości. Sprawozdania finansowe (w:) Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Downloads

Published

2023-09-07

Issue

Section

Articles