Konwergencja struktur gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2023.1000.0201

Słowa kluczowe:

struktura gospodarki, konwergencja, kraje EŚW, strefa euro

Abstrakt

Cel: Ocena podobieństwa struktur gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Unii Europejskiej.

Metodyka badań: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem hierarchicznej analizy skupień dla 2004 oraz 2019 r.

Wyniki badań: Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano przejawy zarówno dywergencji, jak i konwergencji. Z jednej strony należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu zróżnicowania podsektorów gospodarczych, stosunkowo wyraźny podział wszystkich członków UE na dwa bloki państw – starych krajów UE i krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), a także niewielkie, aczkolwiek korzystne zmiany średnich wartości dodanych brutto poszczególnych działów gospodarki w analizowanych krajach. Z drugiej strony trzeba podkreślić spadek odległości euklidesowych pomiędzy krajami EŚW a strukturą ,,wzorcową” składającą się z 12 krajów strefy euro. Porównując sytuację wszystkich państw EŚW, nie można jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie euro w sposób zauważalny wpłynęło na konwergencję struktury gospodarczej danego kraju ze strukturą starych krajów UE, które utworzyły to ugrupowanie. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzone badania są cząstkową oceną konwergencji realnej i nie jest to ocena definitywna.

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań trudno sformułować ostateczne wnioski. Podobieństwo struktur wartości dodanej brutto w ramach UE jest odzwierciedleniem różnych procesów i zjawisk mających miejsce w gospodarkach, które cechują się zarówno tendencjami konwergencji, jak i dywergencji (wydajność pracy, poziom wynagrodzeń, konsumpcja, oszczędności, sytuacja na rynku pracy, napływ inwestycji, handel zagraniczny, synchronizacja cykli koniunkturalnych). Z tego względu należy podkreślić, że uczestnictwo we wspólnym rynku i unii monetarnej musi być wspierane reformami instytucjonalno-regulacyjnymi. Wszelkie obserwowane aspekty dywergencji stanowią przesłankę do ponownego przeanalizowania polityk gospodarczych, które powinny sprzyjać zbieżności struktur PKB krajów EŚW. Wynika to z tego, że impuls związany z procesem integracji europejskiej mógł ukształtować różne trajektorie rozwoju dla poszczególnych krajów.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania stanowią próbę oceny podobieństwa struktur gospodarczych krajów EŚW. Jest to kwestia niezwykle istotna w kontekście nowych wyzwań dla gospodarek unijnych, takich jak skutki pandemii i wojny w Ukrainie, oraz biorąc pod uwagę nieadekwatność do rzeczywistości makroekonomicznej oficjalnych kryteriów konwergencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Angeloni I., Flad M., Mongelli F.P. (2005), Economic and Monetary Integration of the New Member States: Helping to Chart the Route, ,,ECB Occasional Paper”, nr 36, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.807409.

Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, ,,Journal of Political Economy”, vol. 100(2), http://dx.doi.org/10.1086/261816.

Bolea L., Duarte R., Sánchez Chóliz J. (2018), From Convergence to Divergence? Some New Insights into the Evolution of the European Union, ,,Structural Change and Economic Dynamics”, vol. 47, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2018.07.006.

Bukowski S.I. (2007), Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Cimoli M., Dosi G., Stiglitz J.E. (2015), The Rationale for Industrial and Innovation Policy, ,,Intereconomics”, vol. 50(3), https://doi.org/10.21874/rsp.v66i0.1277.

Cyrek M. (2006), Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej, ,,Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 8.

De Grauwe P., Ji Y. (2016), How to Reboot the Eurozone and Ensure Its Long-term Survival (w:) How to Fix Europe’s Monetary Union. Views of Leading Economists, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, CEPR Press, London, https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fileadmin/12010030/2018/Rebooting_Europes_Monetary_Policy.pdf (data dostępu: 28.01.2023).

De Grauwe P., Mongelli F.P. (2005), Endogeneities of Optimum Currency Areas: What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together?, ECB Working Paper no. 468, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.691864.

Frankel J.A., Rose A.K. (1996), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, ,,The Economic Journal”, nr 108.

Gräbner C., Heimberger P., Kapeller J., Schütz B. (2020), Structural Change in Times of Increasing Openness: Assessing Path Dependency in European Economic Integration, ,,Journal of Evolutionary Economics”, nr 30, https://doi.org/10.1007/s00191-019-00639-6.

Kalemli-Ozcan S., Sørensen B., Yosha O. (2001), Regional Integration, Industrial Specialization and the Asymmetry of Shocks across Regions, ,,Journal of International Economics”, nr 55.

Karpiński A. (2008), Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989–2003–2025, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Kotliński K., Warżała R. (2020), Euro a proces konwergencji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Próba oceny, Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn.

Krugman P. (1993), Lesson from Massachusetts for EMU (w:) Adjustment and Growth in the European Monetary Union, red. F. Torres, F. Giavazzi, Cambridge University Press, Cambridge, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.394.9771&rep=rep1&type=pdf (data dostępu: 28.08.2022).

Markowski Ł. (2022a), Implementation of the Stabilizing Function of a Fiscal Policy in the Eurozone Countries, ,,Olsztyn Economic Journal”, vol. 17(1), https://doi.org/10.31648/oej.8697.

Markowski Ł. (2022b), Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 84(3), https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.08.

Matkowski Z., Próchniak M. (2009), Zbieżność poziomów dochodu i wahań cyklicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej (w:) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.

Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R. (2013), Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, ,,Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, vol. 91, Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-06acfffc-6ae9-4ae9-80b3-800d4dd5d5cd (data dostępu: 15.09.2022).

Monacelli T. (2016), Asymmetries and Eurozone Policymaking (w:) How to Fix Europe’s Monetary Union. Views of Leading Economists, red. R. Baldwin, F. Giavazzi, CEPR Press, London, https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fileadmin/12010030/2018/Rebooting_Europes_Monetary_Policy.pdf (data dostępu: 28.01.2023).

Mongelli F.P. (2002), „New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, ECB Working Paper no. 138, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.357400.

Onufer A. (2009), Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3244, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/96434/PDF/13_Onufer_A_Zmiany_strukturalne_zjawisko_i_jego_pomiar.pdf (data dostępu: 13.01.2023).

Palan N., Schmiedeberg C. (2010), Structural Convergence of European Countries, ,,Structural Change and Economic Dynamics”, vol. 21(2), https://doi.org/10.1016/j.strueco.2010.01.001.

Pawlas I. (2015), Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej – analiza porównawcza, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 228, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/05_31.pdf (data dostępu: 5.09.2022).

Polityka gospodarcza (2006), red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pronobis M. (2008), Polska w strefie euro, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Próchniak M. (2019), Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej, ,,Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 17(1), https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.10.

Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Salamaga M. (2017), Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej, ,,Wiadomości Statystyczne”, nr 11(678), https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1059.

Skórska A. (2013), Konwergencja czy dywergencja struktur zatrudnienia w Polsce i UE-15?, ,,Studia Ekonomiczne”, nr 160, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/6_A.Skorska_Konwergencja_czy_dywergencja_struktur_zatrudnienia.pdf (data dostępu: 29.08.2022).

Szymańska A. (2017), Dochody podatkowe w krajach Unii Europejskiej, ,,Wiadomości Statystyczne”, nr 5(672), https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0921.

Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000), red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Tavlas G.S. (1994), The Theory of Monetary Integration, ,,Open Economies Review”, vol. 5(2), http://doi.org/10.1007/BF01000489.

Tchorek G. (2012), Teoretyczne podstawy integracji walutowej (w:) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, NBP, Warszawa.

Walesiak M. (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, ,,Przegląd Statystyczny”, vol. (61)4, http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_363-372.pdf (data dostępu: 23.01.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły