Trójwymiarowa analiza jakości informacji o wynikach finansowych netto przedsiębiorstw publicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2023.1000.0207

Słowa kluczowe:

jakość wyniku finansowego, stabilność wyniku, gładkość wyniku, dyskrecjonalne różnice memoriałowe, spółki giełdowe

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ocena jakości wyników finansowych netto raportowanych w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych spółek publicznych notowanych w indeksie WIG-CEE w latach 2011–2020.

Metodyka badań: Jakość wyniku finansowego zobrazowana została za pomocą zdywersyfikowanych współczynników stabilności i gładkości zysku (straty) netto oraz wskaźników dyskrecjonalnych różnic memoriałowych, wyodrębnianych za pomocą modelu Jones z wykorzystaniem metod kasowej i bilansowej. Do oceny zależności między badanymi zmiennymi zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana.

Wyniki badań: W badanej próbie dominują strategie intencjonalnego obniżania wyniku finansowego netto. Nie zaobserwowano istotnych pod względem statystycznym zależności między miernikami jakości zysku (straty) netto klasyfikowanymi w odrębnych grupach rodzajowych.

Wnioski: Wyniki analiz empirycznych pozwalają stwierdzić, że ewaluacja jakości wyniku finansowego netto powinna być dokonywana na podstawie zróżnicowanych miar ekonomicznych, ponieważ wykorzystanie pojedynczych wskaźników może prowadzić do błędnej ewaluacji.

Wkład w rozwój dyscypliny: Zrealizowane badania wydają się istotne z perspektywy praktyki gospodarczej, poszukującej narzędzi i instrumentów predykcji działań nakierowanych na sztuczne kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

An Y. (2017), Measuring Earnings Quality over Time, „International Journal of Economics and Financial Issues”, vol. 7(3).

Blackwell D. (1953), Equivalent Comparisons of Experiments, „The Annals of Mathematical Statistics”, vol. 24(2), https://doi.org/10.1214/aoms/1177729032.

Buk H. (2012), Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 262, https://dx.doi.org/11089/1836.

Bushman R.M., Smith A.J. (2003), Transparency, Financial Accounting Information and Corporate Governance, „Economic Policy Review”, vol. 9(1).

Chen Ch., Kim J.B., Yao L. (2017), Earnings Smoothing: Does It Exacerbate or Constrain Stock Price Crash Risk?, „Journal of Corporate Finance”, vol. 42, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.11.004.

Comporek M. (2021), Estimating Accrual-based Models in Poland: The Time Series Data Approach and the Cross-sectional Data Approach, „Argumenta Oeconomica”, nr 1(46), https://doi/org/10.15611/aoe.2021.1.10.

Dichev I.D., Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2013), Earnings Quality: Evidence from the Field, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 56(2–3), supplement 1, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.05.004.

Eppler M.J. (2006), Managing Information Quality: Increasing the Value of Information in Knowledge-intensive Products and Processes, Springer Science & Business Media, Heidelberg.

Gassen J., Fülbier R.U. (2015), Do Creditors Prefer Smooth Earnings? Evidence from European Private Firms, „Journal of International Accounting Research”, vol. 14(2), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2496791.

Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.

Gul F.A., Leung S., Srinidhi B. (2000), The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earnings-returns Relationship and the Pricing of Discretionary Accruals, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.236080.

Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ignatowski R., Sadowska B.H., Wójcik-Jurkiewicz M. (2020), Oblicza raportowania w perspektywie środowiskowej, Wydawnictwo Ius Publicum, Instytut Prawa Gospodarczego, Katowice.

Jegadeesh N., Livnat J. (2006), Revenue Surprises and Stock Returns, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1–2), https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.10.003.

Jones J.J. (1991), Earnings Management during Import Relief Investigations, “Journal of Accounting Research”, vol. 29(2), https://doi.org/10.2307/2491047.

Kamp B. (2002), Earnings Quality Assessment by a Sell-side Financial Analyst, „Issues in Accounting Education”, vol. 17(4), https://doi.org/10.2308/iace.2002.17.4.361.

Khuong N.V., Abdul Rahman A.A., Thuan P.Q., Liem N.T., Anh L.H.T., Thuy C.T.M., Ly H.T.N. (2022), Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market, „Sustainability”, vol. 14(3), https://doi.org/10.3390/su14031061.

Menicucci E. (2020), Earnings Quality. Definitions, Measures, and Financial Reporting, Palgrave-Macmillan, London.

Michalak J. (2018), Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Michalczyk L. (2013), Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Nowak E. (2015), Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości (w:) Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399, red. E. Nowak, P. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, https://doi.org/10.15611/pn.2015.399.36.

Organizacja rachunkowości (1999), red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Rowińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.

Schipper K., Vincent L. (2003), Earnings Quality, „Accounting Horizons”, vol. 17(s-1), https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.s-1.97.

Sloan R. (1996), Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?, „The Accounting Review”, vol. 71(3).

Speier C., Valacich J.S., Vessey I. (1999), The Influence of Task Interruption on Individual Decision Making: An Information Overload Perspective, „Decision Sciences”, vol. 30(2), https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb01613.x.

Szychta A. (2011), Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych (w:) Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, red. I. Sobańska, M. Turzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tokarski A. (2011), Wykorzystanie informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej do wykrywania objawów zagrożeń finansowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, „Nauki o Finansach”, vol. 3(8).

Turzyński M. (2011), Koncepcje zysku w retrospektywnym ujęciu Mejera Lichtensztejna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 249, http://dx.doi.org/11089/600.

Winarno W.W., Krismiaji K., Handayani H., Purwantini M. (2022), Earnings Management, Board of Directors, and Earnings Persistence: Indonesian Evidence, „Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia”, vol. 26(1), https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art5.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły