Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu

Autor

  • Arkadiusz Potocki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0802

Słowa kluczowe:

współdziałanie, współpraca, praca zespołowa, przewodzenie, komunikacyjne wsparcie współpracy

Abstrakt

W artykule omówiono ideę współpracy, koncepcję przywództwa jako formy pracy kierowniczej opartej na partycypacyjnym stylu kierowania i współdziałania z podległym zespołem pracowników oraz zaprezentowano wybrane zespoły wspomagające przywódców. W podsumowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych prowadzonych w przedsiębiorstwach z Małopolski obrazujące wybrane aspekty organizacyjnego i komunikacyjnego wsparcia współdziałania i współpracy w tych organizacjach.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Bendkowski J. [2012], Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Drevet A., Fustier M., Kauffman A. [1975], Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa.

Klimas P. [2014], Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Kouzes J.M., Posner B.Z. [2010], Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kricsfalussy A. [2008], Unternehmenziele. Die Abtablierung neuartiger Zielkategorien, „Zeitschrift Führung + Organisation”, nr 1.

Makowiec M., Potocki A. [2015], Identyfikacja i diagnoza nieprawidłowości w komunikacji w organizacjach gospodarczych południowej Polski [w:] Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, red. L. Kiełtyka i W. Jędrzejczyk, Monografia Nr 297, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Paliszkiewicz J. [2007], Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność, „Przegląd Organizacji”, nr 2.

Parker G. [2007], Zespoły interdyscyplinarne, MT&DC Management Training & Development Center, Warszawa.

Potocki A. [2008], Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Potocki A., Łukasik P. [2014], Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła i S. Wawak, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. [2011], Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.

Ryde R. [2009], Istotą przywództwa jest rozmowa, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Kraków.

Stankiewicz J., Moczulska M. [2015], Od wspólnoty do koopetycji – zarys ewolucji (współ)działań istotnych dla zarządzania w organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Sułkowski Ł. [2013], Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych – cztery paradygmaty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 277, Wrocław.

Wageman R., Nunes D.A., Burruss J.A., Hackman J.R. [2010], Zarządzanie zespołami liderów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Winkler R. [2008], Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Yamane T. [1967], Elementary Sampling Theory, Prentice-Hall, Inc. Englewood Clifs, New York.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły