Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji

Autor

  • Małgorzata Adamska-Chudzińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804

Słowa kluczowe:

zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie emocjonalne, uczestnictwo w organizacji, model J. Mayera i N. Allen

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu koncepcji zaangażowania organizacyjnego w perspektywie historycznej. Zwrócono uwagę na różnorodność podejść i specyfikę dokonań w poszczególnych okresach. Wyróżniono model zaangażowania organizacyjnego zaproponowany przez J. Mayera i N. Allen jako zasadniczy dla podstawowego nurtu współczesnych badań nad zaangażowaniem. Model zawiera rozróżnienie trzech niezależnych komponentów zaangażowania organizacyjnego, czyli emocjonalnego, racjonalnego i normatywnego. Każdy z nich wiąże się z innym stanem psychicznym i odpowiadającym mu zachowaniem w pracy. Możliwe jest na tej podstawie wskazanie trzech głównych uzasadnień uczestnictwa w organizacji (chęć, konieczność, powinność), a zarazem związku pomiędzy tymi powodami a rodzajem zaangażowania w jej działalność. W konsekwencji podjętych rozważań zaakcentowano zgodność większości badaczy, pomimo różnorodności podejść, w uznawaniu roli emocjonalnego aspektu zaangażowania organizacyjnego jako decydującego o autentyczności i sile identyfikacji z organizacją.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Becker H.S. [1960], Notes on the Concept of Commitment, „American Journal of Sociology”, vol 66(1), http://dx.doi.org/10.1086/222820.

Cohen A. [2007], Commitment Before and After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment, „Human Resource Management Review”, vol. 17(3), http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2007.05.001.

Daniel [2004], Engagement Policies Boost Pre-tax Profits at Nationwide, „Personnel Today”, nr 1–7.

Gallup Study [2012], Engaged Employees Inspire Company Innovation, „Gallup Busines Journal”, http://businessjournal.gallup.com/kontent/24880/gallup study-engaged-employees-inspire-company.aspx (dostęp:11.09.2013).

Hochschild A.R. [2003], The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California Press, Berkeley.

Johnson R.E., Groff K.W., Taing M.U. [2009], Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementory, Competitive or Synergistic? „British Journal of Management”, vol. 20, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00592.x.

Kahn W.A. [1990], Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „Academy of Management Review”, nr 33.

Mayer J., Allen N. [1991], Tree Component Conceptualization on Organizational Commitment, „Human Resource Management Review”, nr 1/1.

Mowday R.T., Porter L., Steers R.H. [1982], Employee-Organization Linkages, the Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, London.

Mrówka R. [2010], Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

O’Reilly C.A., Chatman J. [1986], Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior, „Journal of Applied Psychology”, vol. 71(3), http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.492.

Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Roberts D.R., Davenport T.O. [2002], Job Engagement: Why It’s Important and How to Improve It [w:] Employment Relation Today, Willey Periodicals, Autum.

Robinson D., Perryman S., Hayday S. [2004], The Drivers of Employee Engagement, Report 408. Institute for Employment Studies, April http://www.wellbeing4business.co.uk/docs/Article%20-%20Engagement%20research.pdf

Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzàlez-Romaà V., Bakker A.B. [2002], The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, „Journal of Happiness Studies”, nr 3.

Szpik A., Klincewicz K. [2008], Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły