Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników

Autor

  • Marian Bursztyn Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0808

Słowa kluczowe:

wartości, relacje społeczne, organizacja, zaangażowanie

Abstrakt

W artykule podjęto teoretyczne rozważania z wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotu stanowiące próbę wyjaśnienia wpływu wartości realizowanych w organizacji na zaangażowanie pracowników. Główne znaczenie w organizacji ma sposób, w jaki ludzie ze sobą współpracują, bezpośrednio wynikający z przyjętych i obowiązujących w organizacji wartości i budowanych na ich podstawie wzorców zachowań. Wartości organizacyjne, będąc regulacyjnym elementem kultury organizacyjnej, wyznaczają zasady współpracy w danej organizacji. Wartości motywują człowieka do działania, wskazując kierunek jego aktywności oraz stanowią podstawę do formułowania norm społecznych realizowanych w organizacji. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na wagę zgodności pomiędzy wartościami organizacyjnymi i indywidualnymi wartościami pracowników.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Abbot G.N., White F.A., Charles M.A. [2005], Łączenie wartości i zaangażowanie organizacyjne, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, nr 78.

Baldev S., Anupama R. [2010], Determinants of Employee Engagement in a Private Sector Organization: An Explorer Study, „Advances in Management”, vol. 3.

Dyczewski L. [1995], Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

French W.L., Kast F.E, Rosenzweig J.E. [1985], Understanding Human Behavior in Organizations, Harper & Row, New York.

Gliszczyńska X. [1981], Motywacja do pracy, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa.

Jaakson K., Reino A., Vadi M. [2008/2009], Organizational Values and Organizational Practice: What Makes Them Diverge? „EBS Review”, nr 25.

Jaremczuk K. [2009], Przesłanki skutecznego zaangażowania uczestników współczesnej organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3.

Jin K.G., Drozdenko R.G. [2010], Relationships among Perceived Organizational Core Values, Corporate Social Responsibility, Ethics, and Organizational Performance Outcomes, „Journal of Business Ethics”, vol. 92, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-009-0158-1.

Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.

Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L. [1961], Variations in Value Orientations, Row, Peterson, Evanston.

Kowalczyk S. [2011], Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Kular S., Gatenby M., Rees Ch., Soane M., Truss E. [2008], Employee Engagement: A Literature Review, Kingston Business School, Working Paper Series, nr 19.

Lipka A. [2011], Employee Relationship Management (ERM) jako trend rozwoju w obszarze funkcji personalnej, „Problemy Zarządzania”, nr 9.

Łobocki M. [1993], Pedagogika wobec wartości [w:] Kontestacje pedagogiczne, Materiały III Sekcji Pedagogów, red. i Wstęp B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa.

Mariański J., Zdaniewicz W. [1991], Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Pallo­ttinum, Warszawa.

Moczydłowska J. [2013], Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności [1998], red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.

Penc J. [1995], Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Posner B.Z. [2010], Another Look at the Impact of Personal and Organizational Values Congruency, „Journal of Business Ethics”, vol. 97, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-010-0530-1.

Sikorski C. [2006], Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.

Sitko-Lutek A. [2004], Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Smythe J., [2009], CEO – dyrektor do spraw zaangażowania, Walters Kluwer Polska, Kraków.

Stankiewicz J. [1995], Socjologia w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.

Stotz W. [2007], Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.

Sułkowski Ł. [2002], Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.

Tischner J. [1982], Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Wilson P. [2003], Politics, Values, and Commitment, „International Journal of Public Administration”, vol. 26, nr 2.

Wosińska W. [1985], Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej, PWN UŚ, Warszawa–Kraków–Katowice.

Zbiegień-Maciąg, L. [2005], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-02-10

Numer

Dział

Artykuły