Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej

Autor

  • Filip Grzegorczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości

Słowa kluczowe:

prawo energetyczne, operator systemu przesyłowego, polityka publiczna

Abstrakt

W artykule poddano analizie aspekt finansowy działania elektroenergetycznego operatora systemu przesyłowego. Ustalono, że podmiot ten realizuje wyłącznie zadania publiczne. Analiza przeprowadzona w opracowaniu wykazuje niedoskonałości zarówno po stronie metodyki finansowania OSP-E, jak i obciążeń publicznoprawnych. Niedoskonałości te nie mają znaczenia fundamentalnego jedynie obecnie, gdy OSP-E nie prowadzi dynamicznego procesu inwestycyjnego, ze względu na bariery o charakterze prawnym. Jednakże stopniowe znoszenie tych barier unaoczni niewłaściwe metody finansowania OSP-E, nadmierne obciążenia finansowe oraz wadliwą formę organizacyjno-prawną, w której podmiot ten działa. Dlatego też sformułowano stosowne postulaty de lege ferenda mogące przyczynić się do poprawy obecnego stanu rzeczy.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Czarnecka M., Ogłódek T. [2009], Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Grzegorczyk F. [2009], Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U. [2012], Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, „Przegląd Prawa Publicznego", nr 2.

Korab R. [2009], Porównanie i krytyczna analiza dwóch modeli rynku energii elektrycznej: miedzianej płyty oraz cen węzłowych [w:] Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, red. J. Popczyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Palarz H. [2006], Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w Prawie energetycznym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 5.

Lipiński A. [1998], Niektóre problemy nowego prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 5.

Skowrońska-Bocian E. [2005], „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 12.

Walaszek-Pyzioł A. [2002], Energia i prawo, LexisNexis, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-22

Numer

Dział

Artykuły