Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 12(972) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim – zadanie finansowane w ramach umowy 799/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Spis treści

Artykuły

Monika Szaraniec
5-20
Edyta Figura-Góralczyk
21-37
Piotr Kukuryk
39-56
Katarzyna Świetla
PDF
57-68
Małgorzata Adamska-Chudzińska, Justyna Pawlak
PDF
69-83
Mariusz Makowski
PDF
85-98
Marcin Salamaga
PDF
99-112
Tomasz Schroeder
PDF
113-128