Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni.

 

Liczba punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW: 11

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447


Nr 9(969) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim oraz redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadania finansowane
w ramach umowy 799/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

 

Spis treści

Artykuły

Halina Buk
5-16
Katarzyna Chłapek
17-32
Marcin Kawalec
33-48
Katarzyna Stabryła-Chudzio
49-68
Katarzyna Świetla
69-80
Viktor Trynchuk
81-95
Andrzej Zyguła
97-111