Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania
i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. czasopismo ukazuje się jako dwumiesięcznik. W „Zeszytach Naukowych” są publikowane artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ze względu na korzyści wiążące się z większą rozpoznawalnością i cytowalnością publikowanych prac preferowane są artykuły w języku angielskim.

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

 

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. 20 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831


Nr 5(983) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Anna Chwiłkowska-Kubala
PDF
7-21
Kamila Malewska
23-36
Tomasz Grzegorczyk
PDF
37-55
Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Monika Ingram
57-70
Lucyna Kinecka
PDF
71-88
Piotr Cirin
PDF
89-108