Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania
i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2018 r. czasopismo ukazuje się jako dwumiesięcznik.
W „Zeszytach Naukowych” są publikowane artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ze względu na korzyści wiążące się z większą rozpoznawalnością i cytowalnością publikowanych prac preferowane są artykuły w języku angielskim.
Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4,0).

 

 

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. 20 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831

 

Zapraszamy do składania artykułów na temat zmian i wyzwań związanych z pandemią  –  zobacz więcej.


Nr 1(985) (2020)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęSpis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
5-7

Artykuły

Joanna Filiczkowska, Tomasz Jedynak
9-28
Angelika Wodecka-Hyjek
29-47
Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz
49-64
Michał Comporek
65-84
Maciej Leszek Hyży
85-102
Wojciech Sadkowski
103-119